Artikel

geplaatst: 12-04-2018

WAAROM WACHTEN TOT EEN CONFLICT ESCALEERT?

Preventieve conflictcoaching of mediation na escalatie?

Het uitspreken van het woord conflict wordt vaak als taboe ervaren. Hoe dan ook conflicten zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Veelal is het een bron voor groei en ontwikkeling. Het zijn kwesties waarbij een verschil van betekenis centraal staat. Je ervaart het in o.a. je werk, het gezin, met samenwerkingen, de relatie of in je leefomgeving. Als de impact van het conflict je blokkeert dan ontstaan er negatieve emoties zoals onzekerheid, gekwetstheid, schaamte, woede of wantrouwen. 

Het conflict is dan geëscaleerd, het ontredderd en relaties beschadigen. Het voelt aan als controleverlies over de situatie, ongeacht je leeftijd, positie en het belang. Een opeenstapeling van conflicten kan zelfs leiden tot een burn-out, machtspelletjes, onderpresteren, stress, ziekteverzuim, vereenzaming en financiële gevolgen. 

Bij CONFLICTCOACHING staat, anders dan bij mediation, niet het conflict zelf centraal. Het doel is om je te helpen nieuwe inzichten te geven, waardoor je zelf belemmerende overtuigingen en patronen doorbreekt. Het is een vorm van conflictbehandeling en –begeleiding waarbij mensen preventief of in conflict gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier mee om te gaan. 

Na afloop weet je conflicten beter te hanteren en kun je actief handelen om een probleem op te lossen, een relatie te herstellen of samenwerkingen in teams te optimaliseren. 

2Forgive Mediation is met ruim 20 jaar deskundigheid gespecialiseerd in bemiddeling en coaching bij arbeids- en organisatie conflicten, samenwerking- en zakelijke kwesties. 

Artikel

geplaatst: 12-04-2018

VERHOOG UW HR-CAPACITEIT ÉN BESPAAR OP UW KOSTEN!

Een interim HR business partner is de oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een professional met kennis en ervaring, maar waarvoor de behoefte niet groot genoeg is om hiervoor iemand in dienst te nemen. Het voorziet in een flexibele inzet van een human resource professional voor uw capaciteitsproblemen.

Respect 4Talent levert alle diensten in het spectrum van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Met ons haalt u meer dan 20 jaar HR-ervaring in huis. Hiermee beschikt over een business partner die gespecialiseerd is in mens en arbeid.

Betrouwbaar en zorgvuldig gaan wij voor u aan de slag. Er wordt eerst een scan en een analyse gemaakt van de vraag, de behoefte en de situatie. Tevens heeft Respect 4Talent het instrumentarium om vanuit de kern de juiste maatregelen te nemen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Het creëert ruimte voor verantwoordelijke medewerkers en zorgt het voor een minimum aan management. 

Een voorbeeld: 

 • Ondersteuning en advies bij uw strategische personeelsplanning.

 • Recruitment en mobilisatie van uw medewerkers.

 • Advies en begeleiding in het traject voor, tijdens en

  na de inkoop van flexibele arbeid.

 • Het verbeteren van samenwerkingen.

 • Het versterken van teams.

 • Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie.

 • Preventief verzuim- en conflictmanagement.

 • Het verlagen van de ziekteverzuimkosten.

 • Begeleiding met verbeterplannen en bij re-integratie.

In ieder geval bent u verzekerd van kostenbesparingen!

Wilt u weten wat het u oplevert? Bel mij en ik kom bij u langs voor een vrijblijvende inventarisatie. U ontvangt dan gratis een besparingsrapportage met de hot topics voor uw bedrijf.

Artikel

geplaatst: 17-08-2017

Eerste SBR-kredietrapportage succesvol verzonden vanuit King

De pilot voor het automatisch versturen van de SBR kredietregistratie uit King Business Software is geslaagd!  Vanaf september kunnen alle King-kantoren de verplichte SBR kredietrapportage eenvoudig versturen via het King Aangifte Dashboard.

Via het King Aangifte Dashboard hadden de King-kantoren al een krachtige beheertool voor alles wat met de SBR aangiftes te maken heeft, zoals OB, ICP, Suppletieaangiftes, KVK publicaties en inrichtingsstukken (micro en klein). Nu kan ook de SBR kredietrapportage (micro) automatisch worden verzonden via het King Dashboard.

Voor accountantskantoren is het werken met de SBR kredietrapportages een logische stap naar een nog efficiënter proces. De uitvragende partijen als de KVK, Belastingdienst en de banken willen een gestandaardiseerd rapport waar alle noodzakelijke gegevens in staan. De kredietrapportage via King Business Software voorziet hierin.

Artikel

geplaatst: 15-09-2016

Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt

Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli en minder dan een jaar geleden. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. De daling ten opzichte van juli doet zich in bijna alle sectoren voor, met uitzondering van het onderwijs. Dat het beter gaat met de arbeidsmarkt blijkt ook uit de Spanningsindicator. Doordat het aantal vacatures stijgt en het aantal werkzoekenden daalt, neemt de spanning toe. Van algemene krapte is echter nog geen sprake.

De afgelopen zomer is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald tot 51.132 eind augustus. Dat zijn er circa 650 minder dan een maand eerder en betekent een afname van 1,3%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in hetzelfde tempo. 

Vergeleken met een jaar geleden is de daling in Gelderland eveneens 1,3%, terwijl landelijk nog sprake is van een toename met 1,7%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking, daalt daardoor in Gelderland tot 4,8%. Dat is nu gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Minder WW-uitkeringen in meeste sectoren
In vrijwel alle sectoren ligt het aantal WW-uitkeringen lager dan een maand geleden, maar ook lager dan een jaar geleden. Uitzonderingen in de vergelijking met juli zijn onderwijs en de metaalindustrie. Ten opzichte van een jaar geleden was er sprake van relatief sterke stijgingen bij het grootwinkelbedrijf en, ook hier weer, de metaalindustrie.

Meer spanning op de arbeidsmarkt
De Spanningsindicator van UWV geeft de verhouding weer tussen openstaande vacatures en kortdurend (korter dan zes maanden) geregistreerde werkzoekenden. Hoe meer werkzoekenden per vacature, hoe ruimer de arbeidsmarkt. Hoe minder werkzoekenden per vacature, hoe krapper de markt is. In 2015 en ook nog in het begin van 2016 was de Gelderse arbeidsmarkt als geheel nog ruim, maar nu is de spanning toegenomen tot een gemiddeld niveau. Dat betekent dus over het algemeen een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Van algehele krapte is geen sprake en die wordt ook niet gauw verwacht.

Deze ontwikkeling geldt ook voor de afzonderlijke arbeidsmarktregio’s in Gelderland. Alleen in de Achterhoek en Rijk van Nijmegen is de arbeidsmarkt nog steeds ruim, maar ook daar neemt het aantal vacatures wel toe in verhouding tot het aantal werkzoekenden. In Rijk van Nijmegen blijft de groei van vacatures iets achter ten opzichte van de andere Gelderse regio’s. Dat hangt samen met de sterke vertegenwoordiging in deze regio van de sectoren zorg & welzijn en onderwijs. In de Achterhoek zorgt vooral de wat langzamere daling van het aantal werkzoekenden er voor dat de arbeidsmarkt nu nog als ruim wordt getypeerd. In Midden-Gelderland, FoodValley en Rivierenland is de spanning op de arbeidsmarkt nu gemiddeld, dus gelijk aan het provinciale gemiddelde.

Hoewel de Spanningsindicator voor alle beroepsgroepen oploopt, zijn er wel duidelijke verschillen tussen beroepsgroepen. Voor bijvoorbeeld ICT-beroepen is de arbeidsmarkt al langere tijd krap en die krapte neemt dus alleen nog maar toe. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen blijft sprake van een ruime arbeidsmarkt, dus met beperkte kansen voor werkzoekenden.

Dalende lijn WW in de Achterhoek
Eind augustus telt de Achterhoek 7.457 WW-uitkeringen. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking, precies gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van juli is het aantal WW-uitkeringen slechts enkele tientallen gedaald (-0,3%). Daarmee  is de daling in juli minder sterk dan landelijk. Op jaarbasis is de ontwikkeling in de Achterhoek juist gunstiger dan landelijk. Landeliijk een stijging van de WW met 1,7% en in de Achterhoek een daling van 2%. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

WW daalt in augustus het sterkst in bouw en horeca, stijging in onderwijs
In de seizoengevoelige sectoren bouw en horeca daalde de WW in augustus nog relatief sterk, net als in juli. Bij de uitzendbedrijven is nog wel sprake van een afname, maar minder sterk dan in de afgelopen maanden, en in de landbouw blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk.

Een van de weinige sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW’ers weer in het onderwijs aan het werk gaan. Lichte toenames van het aantal WW-uitkeringen zijn er ook in de industrie en de handel.

Vergeleken met augustus 2015 komt de daling in de WW vooral voor rekening van de industrie, bouw, handel en horeca, maar ook in het onderwijs. Stijgingen zijn er vooral in gezondheidszorg & welzijn.

WW in FoodValley neemt nog verder af
Eind augustus telt FoodValley 6.574 WW-uitkeringen. Dit is 3,8% van de beroepsbevolking en duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van juli is het aantal WW-uitkeringen slechts enkele tientallen gedaald (-0,3%). Daarmee  is de daling in juli minder sterk dan landelijk. Op jaarbasis is de ontwikkeling in FoodValley nog wel veel gunstiger dan landelijk. Landeliijk een stijging van de WW met 1,7% en in FoodValley een daling van 3,7%. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

WW daalt in augustus het sterkst in landbouw, bouw en horeca
In de seizoengevoelige sectoren landbouw, bouw en horeca daalde de WW in augustus nog relatief sterk, net als in juli. De uitzendbedrijven, die ook belangrijk zijn voor seizoenswerk, laten wel een toename van het aantal WW-uitkeringen zien.

Een van de andere sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW’ers weer in het onderwijs aan het werk gaan.

Vergeleken met augustus 2015 komt de daling in de WW vooral voor rekening van de bouw en de handel. Die daling van de handel komt door de gunstige ontwikkeling bij detail- en groothandel, terwijl het grootwinkelbedrijf een toename van de WW laat zien. Een stijging van de WW is er verder vooral in de sector gezondheidszorg & welzijn.

Artikel

geplaatst: 07-09-2016

46 verrassende feiten over ondernemerschap



Bron: 
Entrepreneurs infographic met dank aan dr-discount voor de illustraties

Artikel

geplaatst: 13-07-2016

Rabobank en DLL: 400 miljoen euro extra voor MKB van EIB

Voor MKB-ondernemers en groot zakelijk ondernemers die willen investeren hebben DLL en de Rabobank deze week 400 miljoen euro extra beschikbaar gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Met deze faciliteit ondersteunt de EIB het herstel van het bedrijfsleven in Nederland en in de rest van Europa. Ondernemers, van MKB tot groot zakelijk, die voor de financiering van hun investering behoefte hebben aan bancair krediet of lease en die voldoen aan de criteria kunnen profiteren van een rentekorting tot 0,90%.
 
“Nu de Nederlandse economie zich herstelt en het ondernemersvertrouwen groeit, kan het mkb en grootbedrijf een extra ruggensteun om te investeren goed gebruiken. De vorige EIB tranche (juni 2015) van 100 miljoen euro voor bancair krediet heeft geleid tot bijna het drievoudige aan investeringen. Met deze extra steun stimuleren we ondernemers in het MKB en groot zakelijk om te investeren in een gezond bedrijf en daarmee in een gezonde Nederlandse economie", aldus Jan van Nieuwenhuizen, lid raad van bestuur van de Rabobank. Deze EIB-faciliteit komt bovenop de 100 miljoen EIB-gelden die de Rabobank afgelopen week beschikbaar heeft gekregen specifiek voor investeringen met impact.

De EIB heeft aan zowel DLL als aan de Rabobank 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naar verwachting kunnen zeker 400 ondernemers van deze faciliteit gebruikmaken. Milko Wijckmans, directeur DLL Nederland licht toe: “Dit is de derde keer dat de EIB en DLL gezamenlijk de Nederlandse ondernemer ondersteunen sinds de samenwerking in 2014 is begonnen. Financiering via de EIB maakt het DLL mogelijk een interessante korting op de normale leasetarieven aan te bieden wat zeer waardevol is gebleken voor onze klanten. Wij zijn trots dat de continuering van de samenwerking met EIB ons in staat stelt MKB ondernemers in onze nationale economie verder te ondersteunen in wat nog steeds uitdagende tijden zijn voor de sector.”

De EIB is verheugd dat zij in de afgelopen weken via Rabobank en DLL in totaal 500 miljoen euro (400 voor regulier en 100 voor impact) beschikbaar heeft kunnen stellen als stimulans voor Nederlandse ondernemers om verder te investeren. De Nederlandse Vicepresident van de EIB, Pim van Ballekom, stelt: “De Europese Investeringsbank is er ook voor het MKB en we hebben in de afgelopen weken een half miljard euro beschikbaar gesteld voor kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. De bank stelt krediet via lokale partnerbanken beschikbaar en hiermee willen wij een signaal afgeven dat Europa dichtbij de ondernemer staat.“ De EIB is de grootste multilaterale lener ter wereld en heeft de 28 Europese lidstaten als aandeelhouders.

Criteria
Voor de kortingsregeling komen bedrijven in aanmerking die minder dan 3.000 medewerkers hebben. De regeling staat dus open voor zowel kleine (MKB) als middelgrote ondernemingen. De totale investering mag niet meer dan 25 miljoen euro bedragen.
 
2350 ondernemers profiteerden
In de afgelopen zeven jaar (2009-2016) heeft de Rabobank dankzij een soortgelijke EIB-financiering al aan meer dan 1850 mkb- en midcap-ondernemers een lening met een aantrekkelijke korting beschikbaar kunnen stellen. Ondernemers die gezamenlijk goed zijn voor zeker 31.000 banen in Nederland. DLL heeft sinds de samenwerking (2014) zo’n 500 ondernemers met een EIB-faciliteit gefinancierd; gezamenlijk goed voor ruim 32.000 banen. Gemiddeld genomen gaat het om financieringen van ca. 800.000 euro. Waren het eerst vooral de agrarische sector en de detailhandel food, die van de EIB-faciliteit gebruik maakten, inmiddels weten steeds meer ondernemers ook uit andere sectoren deze faciliteit te benutten.
 
Voor meer informatie over deze lening met korting: www.rabobank.nl
Voor meer informatie over lease met de kortingsregeling: www.dllgroup.com/nl/nl-nl/press/latest/eib-kortingsregeling
Meer info over de EIB: www.eib.europa.eu/projects/priorities/sme/index.htm

Artikel

geplaatst: 25-05-2016

Wat maakt ondernemers zo aantrekkelijk?

Onlangs bleek uit onderzoek van Tinder dat 'ondernemer' voor mannen en vrouwen in de top 3 van populairste banen stond. Ondernemer stond voor de mannen in hetzelfde rijtje als piloot en brandweerman. Waarom worden ondernemers als aantrekkelijk beschouwd? Hoofdkraan.nl zette het op een rijtje!
 
Passievol
Een groot voordeel van een onderneming starten ipv bij een baas werken is dat je je in kunt zetten voor iets waar je echt om geeft. Als student of starter was het prima om genoegen te nemen met minder, maar ondernemers willen zich op een gegeven moment toch echt in gaan zetten voor dat ding waar zij in geloven. En hoe word je een gelukkig mens? Door te doen waar jij in gelooft!
 
Durft risico's te nemen
Piloten en brandweermannen zijn voor mannen de andere meest populaire beroepen. Wat zij gemeen hebben: gevaar en verantwoordelijkheid. Dat is ook waar ondernemers voor kiezen. Het gevaar ligt dan wel vooral in de financiële onzekerheid en verantwoordelijkheid voor evt personeel. Wil je altijd nog eens parachute springen? Vraag dan eens aan je (toekomstige) nieuwe date of hij/zij mee gaat!
 
Goed in nieuwe mensen ontmoeten
Het geldt uiteraard niet voor iedereen, maar het succes van de meeste ondernemers hangt af van hun sociale vaardigheden. Zzp'ers zijn afhankelijk van hun netwerk om aan klussen te komen. Netwerken en de kans op nieuwe klussen vergroten is dan ook onderdeel van het werk. Ondernemers met personeel moeten hun personeel tevreden houden, motiveren en zorgen dat het een team wordt.
Met je nieuwe date naar een verjaardag gaan voor het eerst wordt een stuk minder eng als het een ondernemer is. Bovendien heeft hij/zij genoeg gespreksstof zodra het onderwerp op zijn/haar baan komt.
 
Onafhankelijk
Als ondernemer moet je wel onafhankelijk zijn, niemand anders gaat het voor werk voor je doen. Geen collega die je luie dagen op kan vangen, geen financiële afdeling die de boekhouding voor je doet. Je moet alles zelf uitzoeken, leren, beslissen en doen. Maar je kunt ook je eigen tijd indelen, beslissen welke klussen je wel of niet wilt en of je vandaag in pyjama thuis werkt of in pak op een netwerkplek. Een date die weet wat ie wil dus en doet waar hij/zij zin in heeft!
 
Gedreven
Heb jij een antwoord op de vraag die altijd naar voren komt in sollicitatiegesprekken 'Waar wil je zijn over vijf jaar'? Stel `m eens aan je nieuwe date, de ondernemer. Wedden dat hij/zij er wel antwoord op heeft en een visie heeft voor de toekomst. Weten wat je willen en zorgen dat je het krijgt, dat is pas een aantrekkelijke eigenschap!
 
Geen 9-5 mentaliteit
Het kan zo zijn nadelen hebben, maar het heeft zeker ook voordelen: ondernemers zijn geen mensen met 9-5 mentaliteit. Ze werken door totdat de klus af is, dus ook in het weekend en 's avonds. Maar een voordeel is weer dat als de klus af is, het werk niet gebonden is aan een plek of hij/zij het wat rustiger heeft, je op een mooie doordeweekse dag ook opeens aan het strand kan zitten! (Misschien met de date achter de laptop of telefoon, maar toch!)
 
Hoofdkraan.nl
Kijk voor meer handige tips voor ondernemers, zoals 'hoe kom je hoog in de Google zoekresultaten' of 'hoe schrijf ik een persbericht' op www.hoofdkraan.nl. Hoofdkraan.nl is hét online platform voor freelancewerk in Nederland. Plaats geheel gratis en vrijblijvend een opdracht, of schrijf je in als zzp'er!
 
Auteur: Sanne de Jong, redactie Hoofdkraan.nl 

Artikel

geplaatst: 21-01-2016

Wat kunnen zzp'ers verwachten in 2016?

Er zijn meer zzp'ers dan ooit. Ruim een miljoen, volgens het CBS, dat is een groei van 120.000 met begin 2015, terwijl er in 2014 een groei van 50.000 was. Steeds meer mensen gaan dus zelfstandig ondernemen. Wat betekent dat? Wat zijn de trends in zzp'ersland voor het komende jaar? Hoofdkraan.nl, het platform voor zzp'ers, zette er tien op een rijtje.
 
Customize oplossingen
Nederland is nog niet helemaal klaar voor zoveel zzp'ers. De belangrijkste diensten waren er tot voor kort alleen voor mensen in loondienst: pensioen, hypotheken. Maar gelukkig komen er steeds meer oplossingen voor zzp'ers, denk aan de vervanging van het AOV: het broodfonds of het BrightPensioen en Knab hypotheken. Deze oplossingen komen veelal voort uit de frustraties van zzp'ers zelf. De politiek komt er dan wel nog niet helemaal uit, maar de zzp'ers weten zelf wel wat beter kan. De komende tijd kunnen we rekenen op alleen maar meer oplossingen.
 
Flexwerken
Met al die zzp'ers samen wordt het alleen thuis werken in je pyjama steeds minder normaal. Ondernemers weten elkaar steeds meer te vinden en komen samen op professionele of juist goed betaalbare flexplekken (link: http://nationaleflexplektest.nl/de-beste-flexplek-van-2015-is/), huren kantoorruimte of spreken af om samen te werken in een café of bij iemand thuis. Op Facebook zijn er al diverse groepen te vinden waar men zich aan kan melden voor een 'huiskamerkantoor'.

 
Virtual teams
Het wordt steeds makkelijker om samen te werken, zelfs als je niet in dezelfde stad woont. Cloud oplossingen maken het je heel makkelijk om bestanden zo op te slaan dat iedereen er overal bij kan. Met Skype overleg je terwijl je meteen verder typt. Een traditioneel bedrijf waar iedereen de meeste dagen samen werkt, samen komt bij de koffie en de lunch wordt steeds minder normaal. Bedrijven die de beste medewerkers willen kiezen er steeds meer voor om virtueel samen te werken, over stadsgrenzen en landsgrenzen heen. Ook in de zzp wereld met de vele startups is dat al normaal en wordt dat de komende tijd nog meer de norm.
 
Waarom 1 bedrijf?
Het is niet meer genoeg om één baan te hebben of een eigen bedrijf. Veel mensen hebben al meerdere banen, een baan én een eigen bedrijf of gewoon meerdere bedrijven. Waarom niet? Als je toch meerdere passies of kwaliteiten hebt, maak er gebruik van! Zo ben je extra flexibel en kun je meegaan met de vraag van de markt. Er is zelfs al een naam voor: de Slashie. In 2015 groeide het aantal zzp'ers met meerdere banen met 36% naar 173.000 mensen. Nu men de ervaringen hoort van anderen zal het alleen maar toenemen.
 
Visuele communicatie
De nadruk van marketing lag al op het visuele. Met de komst van Instagram advertenties in 2015 waren de grote bedrijven al snel om. Zzp'ers en kleinere bedrijven kunnen dit jaar daarom niet achterblijven: onderzoek de mogelijkheden van nieuwe beeldende social media zoals Instagram, Periscope en Snapchat. En zorg ook op de website en de andere social media (Facebook, Twitter, Google+) voor mooi, professioneel beeld en goede video's.
 
Geef content weg
Content marketing is al jaren de trend, maar wordt steeds groter ook voor zzp'ers. Je moet opvallen in die grote zzp'ers menigte, dus proberen velen op te vallen met hun content: ze geven online trainingen, delen tips via Periscope, schrijven informatieve blogs of zelfs een heel e-book. Een website bouwen en af en toe aanwezig zijn op social media is niet meer genoeg: ook als zzp'er moet je blijven nadenken hoe je opvalt en hoe mensen jouw website gaan doorsturen.
 
Blijf leren
Door deze content marketing zijn er zoveel gratis of goedkope manieren tegenwoordig om verder te leren. Op blogs worden alle ontwikkelingen bijgehouden door experts, er worden hele e-books geschreven over nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld media en reclameland. En de zzp'ers die niet expert zijn op dat gebied maken daar gretig gebruik van. Met de vele concurrentie moet je zorgen dat in ieder geval de kennis up to date is.
 
Blijf werken aan jouw bedrijf
Je ziet ook dat veel ondernemers hun bedrijf echt serieus nemen. Gewoon maar beginnen en zien waar het schip strandt is niet de manier meer. In de vele Facebook groepen voor startende zzp'ers worden de nieuwe ondernemers al snel gewezen op websites met tips voor een ondernemingsplan, acquisitieplan, etc. Maak een plan: wat is je doelgroep, wat zijn je producten, hoeveel vragen concurrenten, wat is jouw Unique Selling Point, hoe kunnen klanten van jou horen?
 
Balans leven-werk
Zoals het NRC laatst al schreef “alleen sukkels hebben het druk”. Met alle social media, smartphones en andere technische ontwikkelingen is het steeds normaler geworden 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Maar je merkt het al langzaam: mensen raken het zat en willen ook wel eens onbereikbaar zijn. Hoe hard het ondernemersbestaan ook is, ook zzp'ers zullen op hun grenzen gaan staan en een vrije avond en weekend willen.
 
Politiek
Met zoveel zzp'ers kan de overheid er op een gegeven moment niet meer omheen: het is geen trend, het is geen fase, we zijn “here to stay”. De politieke partijen komen gelukkig steeds meer voor de zzp'ers op en hopelijk zal de politiek van 2016 een goed jaar voor zzp'ers maken!
 
Auteur: Sanne de Jong, redactie Hoofdkraan.nl 
 
Bron:
– http://www.fastcompany.com/3052836/the-future-of-work/6-ways-work-will-change-in-2016
– http://www.nrcq.nl/2016/01/12/een-baan-is-saai-de-opkomst-van-de-slashie 
 
Over Hoofdkraan.nl
Kijk voor meer handige tips voor ondernemers, zoals 'hoe kom je hoog in de Google zoekresultaten' of 'hoe schrijf ik een persbericht' op www.hoofdkraan.nl. Hoofdkraan.nl is hét online platform voor freelancewerk in Nederland. Plaats geheel gratis en vrijblijvend een opdracht, of schrijf je in als zzp'er! 

Artikel

geplaatst: 19-01-2016

Dit wil je weten voor je een vliegtuig instapt

British Airways gezagvoerder David Thomas vertelt wat we moeten weten over vliegen 

Vliegangst of niet, iedereen denkt weleens bij het instappen van een vliegtuig na over de risico’s. Is turbulentie gevaarlijk en op welke stoel kun je het best zitten? British Airways gezagvoerder David Thomas maakt duidelijk hoe het nu echt zit met de veiligheid van vliegen.

Wat gebeurd er als iemand de emergency-exit deuren opent in de lucht?
Dit is technisch gezien niet mogelijk. De uitgangen van moderne vliegtuigen worden in vaktermen 'plug doors' genoemd. Dat betekent dat de deuren met een plugmechanisme (een soort badstop) zijn vergrendeld. De deuren zijn groter dan het gat van de deur waardoor het niet mogelijk is om de deur naar buiten te openen. De druk in de cabine tijdens een vlucht is vergelijkbaar met een luchtdruk van 2 tot 3 ton, dit maakt het weer onmogelijk om de deur naar binnen te openen.

Wat is de veiligste stoel aan boord?
Alle stoelen zijn tot het uiterste getest op veiligheid. Zolang het een stoel in een commercieel vliegtuig is, is het een veilige stoel. Er is geen onderling verschil tussen vliegtuigstoelen op commerciële vluchten.

Is turbulentie gevaarlijk?
Nee, turbulentie is misschien onprettig maar zeker niet gevaarlijk. Wel is het slim om de instructies van het cabinepersoneel tijdens turbulentie op te volgen om de kans op valpartijen of gekluns met eten en drinken te voorkomen. Bij British Airways waarschuwen piloten daarom vooraf wanneer er turbulentie tijdens de vlucht wordt verwacht.

Wat is riskanter: opstijgen of landen?
Zowel de take-off als de landing zijn lastige manoeuvres waarop piloten in state of-the-art simulators worden getraind. Het is ook niet voor niets dat British Airways een streng selectieproces hanteert voor piloten.

Er zijn een aantal luchthavens in de wereld die zelfs nog extra training en behendigheid van piloten vergen. Bijvoorbeeld de luchthaven van Funchal op Madeira Portugal, slechts 20 piloten van British Airways zijn bevoegd om hierop te vliegen.

Hoe vaak moet je je benen strekken?
Regelmatig. Door regelmatig op te staan en even de benen te strekken wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Zo elimineer je eventuele gezondheidsrisico’s en kom je een stuk fitter aan op je bestemming. Er zijn geen officiële richtlijnen anders dan ‘regelmatig’ maar zeker bij vluchten langer dan 3 uur is het raadzaam om niet aan stuk door te blijven zitten.

Hoe groot is de kans dat mijn vliegtuig ten onder gaat?
Nog altijd is vliegen de veiligste manier van reizen en is de kans dat er iets gebeurd terwijl je in de auto zit onderweg naar het vliegveld vele malen groter. De statistieken van IATA (International Air Transport Association) laten zien dat het aantal luchtvaartongelukken wereldwijd een fractie zijn van het aantal miljoenen vluchten per jaar. Hoe groot de kans is dat nu net jouw vlucht neerstort kun je berekenen met de ‘Am I going down’ app, het geeft in de meeste gevallen een getal van een op de zoveel miljoen en bevestigd daarmee nogmaals dat vliegen de veiligste manier van reizen is.

Hoe vaak worden piloten opnieuw getraind?
De beroepsgroep waar piloten onder vallen is zonder twijfel een van de meest gereguleerde. Piloten moeten elke zes maanden een test doorstaan in een simulator en krijgen twee volle dagen training in die periode. Ze worden ook jaarlijks getoetst tijdens een echte vlucht. Piloten worden ook getraind voor verschillende kisten, het kan tot wel drie maanden duren voordat een piloot volledig getraind is voor een nieuw type vliegtuig.

Voor wie vliegen nu nog steeds eng vindt, bieden meeste luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways, cursussen aan tegen vliegangst. Everything’s gonna be alright met gezagvoerder Allright die al jaren mensen helpt van hun vliegangst af te komen.

Artikel

geplaatst: 19-01-2016

De marketingvoorspellingen voor 2016

In 2015 is marketing aan flinke veranderingen onderhevig geweest. Gepersonaliseerde content heeft een belangrijke positie ingenomen en merken weten de consument steeds vaker mobiel te bereiken. Ook dit jaar zal de marketingindustrie verder transformeren. Marco Disseldorp, Marketing Manager Benelux bij Adobe, voorspelt de trends van het nieuwe jaar:

Ervaringen worden belangrijker
In het digitale tijdperk is het merk de optelsom van de klantervaring. Steeds meer bedrijven richten hun pijlen op de klantervaring, dus is het van belang dat content aansprekend genoeg is om te worden opgemerkt. De sleutel tot succes in 2016 is het bieden van een rijke klantervaring, ongeacht of klanten zich bevinden in een fysieke of een digitale omgeving. Het wordt net zo belangrijk dat marketingcontent kwalitatief en onderscheidend is, als het kanaal waarop het wordt gebracht. Verwacht in 2016 dus meer grappige, choquerende en emotionele content om de aandacht van de consument te trekken.

Geautomatiseerde technologie helpt bij real-time inzichten
Data is ongelooflijk belangrijk bij het opbouwen van persoonlijke relaties met klanten. Hoe meer je van een klant weet, des te persoonlijker kan je met de klant in contact treden. Tegenwoordig is er echter zoveel data dat het bijna onmogelijk wordt dit allemaal te analyseren. Merken zullen zich dit realiseren en geautomatiseerde marketingtechnologie in gaan zetten om het testen van campagnes met actuele consumentendata doorlopend en consistent te maken. Hierdoor kunnen marketeers real-time inzichten toepassen en digitale advertenties kopen en verkopen.

Meer vraag naar skills in voorspellende analyses 
Steeds meer bedrijven gaan van diagnostische analyse naar voorspellende analyse. Voorspellende analyse is een belangrijk middel om de concurrentie voor te blijven; het gaat niet meer om het vergaren van data maar het krijgen van inzichten en ondernemen van acties. De vraag naar marketeers met voorspellende analyse-vaardigheden steeg al met 241 procent over de afgelopen twee jaar en zal verder toenemen.

Personalisatie niet meer gebonden aan traditionele platformen
Marketeers die werkzaam zijn bij traditionele media zullen zich meer bezig gaan houden met personalisatie. Consumenten zijn massa advertenties moe, waardoor televisie, radio, video en billboards nu voor elke consument op maat gemaakte content moet bieden. Het traditionele model moet worden aangepast en traditionele marketeers moeten werkwijzen aannemen die digitale marketeers al jaren gebruiken.

E-mailmarketing krijgt een makeover
Als bedrijven hun e-mailmarketing niet veranderen in 2016, zullen ze een sterk marketingkanaal verliezen. Met e-mail kan een bedrijf nog steeds hun verkoop en klantloyaliteit stimuleren. Klanten vinden het zelfs de prettigste manier om aanbiedingen te ontvangen. Bedrijven moeten e-mails echter niet meer in grote hoeveelheden uitsturen, maar moeten kwaliteit verkiezen boven kwantiteit. Een merk kan deze kwaliteit bieden door contextueel relevante acties en aanbiedingen te delen die specifiek voor de ontvangende klant zijn opgesteld.

Digitale marketing blijft bestaan
De grenzen tussen de fysieke en digitale wereld vervagen en instore technologieën zoals iBeacons en interactieve displays dragen hieraan bij. Digitale marketing werkt niet enkel meer via computers en mobiele devices, maar in 2016 zal er nog over het begrip 'digitale marketing' worden gepraat. Tot het moment dat marketeers allemaal cross-channel experts zijn, zal digitale marketing blijven bestaan als specialisme.