Captains Dinner 2022: Inspiratie, uitwisseling en koersbepaling

Magazines | Vallei Business nummer 6 2022

Op donderdag 1 december was de van Ginkelgroep in Veenendaal het toneel van een bijzondere avond rondom circulariteit. In het verbouwde kerkje vond daar namelijk het Captains Dinner van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair plaats. Een bijeenkomst waar de zestig aanwezigen elkaar ontmoeten rondom het nieuwe programma en waar ook gevierd werd wat er in de afgelopen vier jaar tot stand is gebracht. Inspiratie, uitwisseling en koersbepaling waren belangrijke ingrediënten. De andere ingrediënten op tafel waren bestemd voor de inwendige mens: een prachtig en duurzaam diner met regionale producten. Uitmuntend verzorgd door DeMaes Cateringservice en ondersteund door zes leerlingen van de MBO vakschool RijnIJssel.

Wim Werkman opende de avond door de aanwezigen mee te nemen in vier jaar Living Lab Regio Foodvalley. Van een groep initiatiefnemers, naar een netwerk van meer dan 60 founders en partners uit bedrijfsleven, overheid en onderzoek & onderwijs, die zich gedurende deze periode hebben ingezet voor projecten rondom circulair bouwen, waterstof, circulaire voedselketen, meetbaarheid, maakindustrie en bedrijventerreinen.

Maar er is werk aan de winkel: niet alleen zijn er belangrijke opgaven in de regio rondom o.a. verstedelijking (met 40.000 nieuw te bouwen woningen), verduurzaming van bedrijventerreinen en een energie- en landbouwtransitie, ook zijn de uitdagingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden urgent. Denk aan groeiende onzekerheid en stijgende prijzen van grondstoffen en onderdelen, veranderende marktvraag, hoge energieprijzen, netcongestie, nieuwe regelgeving en digitalisering. De circulaire economie biedt kansen, maar hoe kunnen we dat inzichtelijk maken en daarna ook implementeren? En hoe werkt samenwerking in de keten en tussen de 3 O’s van ondernemer, overheid en onderwijs?

Op die vragen ging John Vernooij dieper in. John is directeur van Omrin, een grote afvalverwerker in Noord-Nederland en daarnaast oprichter en voorzitter van de Vereniging Circulair Friesland. Deze vereniging werkt sinds 2015 aan circulariteit en is in de loop van de jaren uitgebreid in aantal leden, budget, thema’s en invloed. John vertelde over de ontstaansgeschiedenis, ging in op de organisatie, de uitvoering van verschillende projecten en hoe in Friesland wordt aangekeken tegen circulair denken en doen.

Vanuit het perspectief dat de Vereniging Circulair Friesland een aantal jaren op ons voorloopt was het zeer boeiend om te horen welke stappen gezet zijn en welke adviezen John ons mee kon geven. Andersom was er veel waardering voor de energie en gedrevenheid waarmee Regio Foodvalley het thema circulaire economie oppakt. We kunnen over en weer van elkaar leren en ook gezamenlijk optrekken. Een concreet voorstel was om een circulaire top vanuit een aantal regio’s te organiseren om de landelijke overheid te laten zien wat voor vooruitstrevende en belangrijke circulaire ontwikkelingen er zijn in de Nederlandse regio’s.

De aanwezige founders en partners kregen van het Living Lab Regio Foodvalley een certificaat van lidmaatschap uitgereikt en uiteraard werden er gedurende de avond ook foto’s gemaakt van de aanwezigen.

De programmamanager van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Carolien Huisman, was als derde spreker aan het woord. Zij lichtte de belangrijkste veranderingen voor de nieuwe programmaperiode 2023-2026 van het Living Lab toe: Meer focus op implementatie, uitbreiden van het netwerk met bedrijven die circulaire economie nu nog niet kennen of omarmen, meer projectgericht aan de slag met thema’s en relevante ontwikkeling en meer initiërend aan de slag met opgaven binnen de regio.

Daarnaast blijven uiteraard de kernwaarden behouden: een sterk netwerk met ruimte voor ontmoeting, kennisuitwisseling en inspiratie, het bieden van business kansen en matchmaking in de regio en actieve verbinding aan het onderwijs en onderzoek op MBO-, HBO- en WO-niveau.

De onthulling van de nieuwe slogan voor de komende jaren paste uitstekend bij deze nieuwe koers. ‘Wij maken het rond’ wil blijk geven van een daadkrachtige en actieve rol die het Living Lab en haar partners willen spelen en benadrukt uiteraard circulariteit.

Het gesprek verlegde zich naar de tafels, waar tijdens het diner werd gediscussieerd over de gewenste ontwikkelingen, circulaire thema’s en doelen en de rol die het Living Lab Regio Foodvalley zou moeten spelen. Op placemats waren ter inspiratie enkele vragen meegegeven, maar aan de levendige discussies te merken waren alle deelnemers ook onderling al volop bezig met verdieping en uitwisseling.
Wim Werkman sloot de avond af met een aantal korte interviews met aanwezigen over hun indruk van het nieuwe programma. Hieruit bleek duidelijk dat het enthousiasme en de betrokkenheid van partners voor het nu en de toekomst aanwezig is. De ontwikkelingen gaan snel, de urgentie drijft aan tot spoed en de positieve rol van het Living Lab netwerk wordt aangemoedigd.

Alle input die de deelnemers tijdens het Captains Dinner hebben geleverd wordt nu verwerkt in het programmadocument, dat in januari definitief wordt gemaakt. Dan zal ook de inschrijving van bestaande en nieuwe partners voor de periode maart 2023 en verder opengaan. Wij houden u daarvan op de hoogte en mocht u opmerkingen, vragen of suggesties hebben, dan zijn die van harte welkom.

Op 9 februari zal de kick-off van het nieuwe programma plaatsvinden. Houdt u die datum alvast vrij, we gaan er een boeiend programma van maken voor een grote groep geïnteresseerden!

Regio Foodvalley: naar een sterke circulaire regio

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley maken werk van een circulaire economie! Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Partijen werken samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Naar een sterke circulaire regio.

Waarom Circulair?

Afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen worden schaars en het klimaat verandert. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. De samenwerkingspartners zien circulair ondernemen als hét antwoord hierop. En als kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. De regionale partijen willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is.

Wat doen we?

De regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral om te experimenteren en innoveren in de praktijk. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking versterkt, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Ga voor meer informatie naar www.regiofoodvalleycirculair.nl
 

Save the Date: Kick-off Programma Living Lab 2023-2026

Op 9 februari zal de kick-off van het nieuwe programma voor het Living Lab Regio Foodvalley Circulair 2023-2026 plaatsvinden. Houdt u die datum alvast vrij, we gaan er een boeiend programma van maken!

Locatie en precieze tijdstip worden nog bekend gemaakt (houdt u rekening met einde van de middag, begin van de avond). 

Ga voor meer informatie naar: www.regiofoodvalleycirculair.nl/agenda

Doe mee en word partner!

Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. U vindt hier meer informatie over al onze partnerschappen en een overzicht van al onze founders en partners. Bij onze voorlopers vindt u verhalen van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden van hun bijdrage naar een duurzame circulaire economie.
 

Is Living Lab Regio Foodvalley Circulair wat voor mij?

  • bent u onderdeel van een innovatief en groeiend netwerk!
  • neemt u deel aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe praktijken en inspireert u elkaar
  • heeft u onder meer toegang tot hulp en adviezen, bijvoorbeeld via het Circulair Loket en de in te richten Werkplaatsen, waarin praktische uitwisseling en concrete samenwerking plaatsvindt
  • heeft u toegang tot landelijke netwerken
  • werkt u mee aan steeds kortere lijnen, tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden
  • werkt u actief aan een duurzamer grondstoffengebruik
  • werkt in de praktijk samen met anderen aan circulaire innovaties
  • maakt u gebruik van een bundeling van krachten, initiatieven en netwerken
  • zet u zich actief in voor een groter concurrerend vermogen van de regio

U staat achter de ambities en aanpak zoals hierboven verwoord is en de bijbehorende – overeenkomst? Twijfel dan niet langer en kom met ons in contact of meld u aan via www.regiofoodvalleycirculair.nl/partner-worden

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by