De Stelling; Food Valley

Magazines | Vallei Business nr 1 2012

De Stelling

Monique Rosbergen-

van Minnen,

Pro’98

1. Wat is uw visie op de samenwerking van de acht gemeenten in Regio FoodValley?

Ik zie het vooral als een strategische regionale samenwerking. Samen bereik je als gemeente -bijvoorbeeld - op nationaal

niveau meer dan alleen.

2. Wat zijn de sterke punten van Regio FoodValley?

Het is ruimtelijk een aaneengesloten duidelijk aan te geven gebied, waarbinnen veel op het gebied van voedsel en voedselproductie plaats vindt. Voedsel is daarmee de kapstok geworden om allerlei

zaken binnen de regio op te pakken.

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is dan van groot belang. Zij kunnen elkaar versterken door meer af te stemmen. Arbeidsmarkt en onderwijs kunnen elkaar zo beter bedienen.

Maar ook het vestigingsklimaat is van belang. Als je ondernemers naar deze regio wilt trekken, dan moet de regio genoeg te bieden hebben. Denk maar aan de bereikbaarheid door goede infrastructuur en openbaar vervoer, voldoende woningen, maar ook een schone en duurzame leefomgeving en voldoende mogelijkheden om te recreëren.

3. Welk belang heeft Barneveld bij die samenwerking? Ziet u voordelen?

Neem het Knooppunt A1/A30. Deze aansluiting staat nog niet op de Uitvoeringsagenda van het Rijk, terwijl het nu

al een knelpunt is. Het is nu niet alleen Barneveld die in Den Haag moet lobbyen om deze aansluiting op de agenda

te krijgen. Er vindt nu een lobby plaats vanuit de regio. Ik ga er vanuit dat een lobby namens 8 gemeenten van grotere invloed zal zijn, dan een lobby alleen

vanuit Barneveld.

Maar ook heel praktisch: de decentralisatie van allerlei rijkstaken moet op korte termijn plaats vinden. In plaats van zelf proberen het wiel uit te vinden, kunnen de gemeentes van elkaar leren en samen deze nieuwe taken aanpakken. Een voorbeeld is de jeugdzorg.

4. Welke invloed heeft de gemeenteraad op die samenwerking?

De gemeenteraad stelt de strategische agenda vast en controleert de wethouders op de uitvoering. Van alle deel-

nemende gemeenten is een wethouder lid van het DB en AB.

Vanuit de regiocommissie, bestaande uit raadsleden van de diverse gemeenten, zien we er op toe dat “de gang” er in blijft. Zodat de gemeenteraden tijdig besluiten kunnen nemen.

5. Wat vindt u belangrijk dat inwoners en ondernemers weten van de samenwerking?

Dat het de ambitie van de gemeentes is om een topregio (in de topsector Food) te worden. Dat zij willen faciliteren en samenwerken met ondernemers en inwoners om die ambitie te verwezenlijken. Doel van de samenwerking is dat onze kinderen en kleinkinderen hier straks kunnen wonen, werken, studeren en recreëren in een economisch gezonde, bereikbare, maar ook duurzame en kwalitatieve leefomgeving.

Gerard Schotanus,

SGP

1. Wat is uw visie op de samenwerking van de acht gemeenten in Regio FoodValley?

Een absolute must! Als regio hebben we een ijzersterk merk: FOOD. In de regio komen alle elementen van voedselproduktie bij elkaar. Ik durf de stelling aan dat de voedselkolom nergens op de wereld zo aanwezig is als in Regio FoodValley. Productie, onderzoek, onderwijs, logistiek, ondernemerschap en ondernemersklimaat, etc. Daarbij is de ligging uniek in Nederland. Het gebied kent een zeer goede ontsluiting qua infrastructuur A28, A1, A12, A30, twee havens in

Nijkerk en Wageningen. Lelystad en Schiphol op nog geen 75 km afstand. En daarbij

is er nog ruimte. Ruimte voor ontwikkeling van bedrijventerreinen, maar ook ruimte om te leven en te recreëren in de mooiste streek van Nederland. Veluwe, randmeren, rivieren. Kijkend naar de financieringsstromen vanuit de nationale- en Europese overheid is

samenwerking een must.

2. Wat zijn de sterke punten van Regio FoodValley?

Zie hierboven.

3. Welk belang heeft Barneveld bij die samenwerking? Ziet u voordelen?

Ik vind dit een lastige vraag. Natuurlijk is er een belang van de gemeente maar in de eerste plaats is er een regionaal belang. Als we het in die volgordelijkheid zouden benaderen, dan zal blijken welke kracht en potentie Barneveld heeft. Alle elementen die de regio in zich heeft, zijn in meer of mindere mate in Barneveld aanwezig. En deze kunnen nog meer uitgebouwd worden. B.v. de infrastructuur, bedrijventer-

reinen, promotie van de pluimvee, enz.

4. Welke invloed heeft de gemeenteraad op die samenwerking?

Door middel van onder andere de strategische agenda en het uitvoeringsprog-ramma kan er invloed worden uitgeoefend. Maar ook door afstemming tussen de verschillende gemeenteraden is invloed mogelijk. En door deelname aan het dagelijks en algemeen bestuur van de

regio. Maar ook door als raadslid de volksvertegenwoordigende rol goed uitoefenen: wat er leeft er onder de inwoners en met name de ondernemers als het gaat over de onderwerpen die in de regio

leven.

5. Wat vindt u belangrijk dat inwoners en ondernemers weten van de samenwerking?

Voor inwoners zal het niet altijd direct zichtbaar zijn wat Barneveld aan een regionale samenwerking heeft, desalnietemin zal er een goede informatie en communicatie plaats moeten vinden om de inwoners erbij te betrekken. Als ondernemer zul je voor het welslagen van een goede samenwerking binnen de regio alles moeten weten. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Waar liggen de mogelijkheden? Waar de bedreigingen? Een goed data-bestand is hierbij van groot belang. Er

liggen nog volop mogelijkheden voor

de partijen om er een topregio van de maken. “Gung Ho”, zeggen de Chinezen. “Dat betekent samenwerken.” Dat is van

vitaal belang.

communicatie

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by