Economische Regio Amersfoort: een voorloper met groeipotentieel

Magazines | Vallei Business nummer 6 2019"We hebben met deze regio goud in handen. En er valt bovendien nog het nodige te delven.” Dat is een van Mark Röells boodschappen over de economische regio Amersfoort. De burgemeester van Baarn is tevens portefeuillehouder Economie van Regio Amersfoort en voorzitter van het regionaal economisch overlegorgaan met daarin de wethouders die zich ieder in hun gemeente bezighouden met het economische beleid. “De contacten tussen overheid en bedrijfsleven zijn goed en we weten elkaar steeds beter te vinden. Maar dat is ook nodig, want we staan voor de gezamenlijke opgave om de economie in deze regio op het huidige hoge peil te houden.”


Hoe zou je de regio Amersfoort moeten typeren? Die pittige startvraag voorziet Röell vlot en vaardig van een antwoord. Hij trekt het daarbij breder, naar de hele provincie. “Je zou kunnen zeggen dat de denkers meer aan de westzijde, in en rond Utrecht, zitten. Terwijl aan de oostzijde van de provincie, dus onder andere richting Food Valley, de doeners zitten. Uiteraard doet dit de werkelijkheid niet gedetailleerd recht, maar het is dan ook een ruwe karakterisering.”

Bij het economisch-regionaal overleg onder Röells voorzitterschap zijn Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg aangesloten. Dat overleg gaat geruime tijd mee, want voordat in 2011 de eerste ambtstermijn van Röell als burgemeester van Baarn een aanvang nam, werd het al gevoerd. “Samenwerking en afstemming kennen hier een lange geschiedenis. Ondanks het feit dat dit gebied op zichzelf al veel te bieden heeft, bijvoorbeeld door zijn centrale ligging, zijn we hier namelijk nooit op onze lauweren gaan rusten. Juist omdat ook het besef leeft dat hier zo ontzettend veel kansen liggen om het nóg beter te doen. Daarbij is een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers een belangrijke turbo op positieve ontwikkelingen.”

at voor de Regio Amersfoort in het groot geldt, speelt ook op kleinere schaal in zijn eigen gemeente Baarn. Dat blijkt als Röell in zijn rol als Baarns burgemeester vertelt hoe ook lokaal de ondernemers zichtbaar aanwezig zijn. “Wij hebben het Platform Ondernemend Baarn ingesteld waarin alle ondernemersclubs vertegenwoordigd zijn, en waar ook de gemeente onderdeel van is. Daarbinnen is alle ruimte om ondernemersbehoeften te adresseren, want los van de algemene bijeenkomsten hebben we een aantal speciale kleinere werkgroepen die maandelijks met elkaar bekijken hoe we het ondernemersklimaat in Baarn kunnen blijven verbeteren.” En met resultaat, mag worden toegevoegd, want zeer recent onderzoek wees uit dat Baarn hoog scoort in de rangschikking van mkb-vriendelijke gemeenten. Heel belangrijk, want wanneer het weefsel van lokale bedrijvigheid sterk is, dan straalt dat ook uit naar het regionaal bedrijfsleven. Zo wordt ook vanuit de gemeente gewerkt aan een vitalere economische regio Amersfoort.

STRATEGISCHE KEUZES EN FINANCIËLE MIDDELEN IN DE MAAK
Terug weer naar zijn rol voor de regio. Formeel is Röells functie daarin: voorzitter bestuurlijk overleg Economische Zaken, Toerisme en Recreatie Regio Amersfoort. In die diverse portefeuille springt economie eruit, want daarmee heeft Röell een speciale band. “Zeker hier, aangezien alles wat in deze regio gebeurt een economische kant heeft. Daarbij komt dat dit een interessant gebied is, dat de afgelopen jaren economisch goed groeide.” Het Economic Board Utrecht (EBU), waarmee wordt samengewerkt, meldt een economisch groeicijfer over 2018 van 3,3 procent dat daarmee ruim op het landelijk gemiddelde ligt. Bovendien geeft de regio een groei van het aantal arbeidsplaatsen te zien van 3,2 procent, ook hoger dan het landelijk gemiddelde dat nog onder 3 procent ligt. Daarmee mag Regio Amersfoort economisch een voorloper heten. Het economisch profiel kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van ICT, Bouw, Adviesbureaus en Zorgorganisaties. Daarnaast kennen we met de Food Valley nog de sector gezonde en duurzame voeding.

Maar Regio Amersfoort mag dan een voorloper heten, stilstand is ook voor een voorloper uit den boze. Daarom wordt regionaal intensief overlegd en gediscussieerd met de Federatie van Bedrijvenkringen, een federatie waarin alle lokale bedrijvenkringen verenigd zijn. De gesprekken gaan over urgente ondernemersthema’s. “Een relevante vraag is bijvoorbeeld die naar uitbreiding van bedrijventerreinen. Een complex issue, omdat de behoefte aan bedrijfsruimte in het licht moet worden gezien van concurrerende behoeften aan woningen en duurzame energieopwekking. Ook daar liggen opgaven. Het ruimtebeslag dwingt ons dan ook om heel goed na te denken over hoe we met die verschillende vragen om moeten gaan.” Dat overleg is de ene kant, vertelt Röell. “De andere kant doen we samen met de provincie. Daarmee stellen we een regionale economische agenda op. De EBU ondersteunt ons daarbij, want die werkt niet alleen voor deze provincie, maar kijkt ook naar dwarsverbanden en samenwerkingskansen die er met de Gelderse Food Valley liggen.”

Momenteel wordt bovendien hard gewerkt aan een regionale ontwikkelingsmaatschappij, een investeringsvehikel voor het regionale bedrijfsleven. Röell: “We werken dus zowel aan middelen voor groei als aan het voorbereiden van slimme strategische keuzes voor dit gebied.” Een van de oogmerken is om bedrijven te begeleiden die zich hier willen vestigen. “Wij kunnen dat faciliteren met behulp van ons accountmanagement. We zetten één van onze accountmanagers op zo’n bedrijf. Mocht bijvoorbeeld de wens van een bedrijf om zich in Bunschoten te vestigen onhaalbaar zijn, dan kijkt de accountmanager mee in welke andere gemeente binnen de regio er plek is.”

RODE LOPER UIT VOOR MOTOR VAN REGIONALE ECONOMIE
Naast zijn overleggende en afstemmende taak, heeft het bestuurlijk overleg van de economische regio nóg een ambitie die Röell als essentieel betitelt, namelijk ondernemers bijeenbrengen. “Jaarlijks organiseren we de Rode Loper Dag. Die vond dit jaar op 21 november in Nijkerk plaats. We willen de motor van de economie, onze ondernemers, in het zonnetje zetten. Het is een gelegenheid voor bedrijven om zich te presenteren, want er zijn altijd bedrijven die hun deuren openen voor geïnteresseerden. Natuurlijk zit daar een netwerkfunctie aan, want voor de versterking van de regionale economie is het cruciaal dat ondernemers elkaar ontmoeten.” Ook staat elke Rode Loper Dag in het teken van een actueel thema. Dit jaar was dat vitaliteit. “En dat dan niet alleen in de betekenis van gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. Het ging ook nadrukkelijk over vitaliteit van ondernemingen. Wat moet een bedrijf doen om ook in de toekomst fit en relevant te zijn?”

Over netwerken wil Röell nog wat kwijt. Hij signaleert namelijk dat ook op dat punt scherpte geboden is. “Wij willen als samenwerkende gemeenten drempels zoveel mogelijk verlagen voor overleg en contact. En ook tussen ondernemers onderling faciliteren we dat waar mogelijk. Maar netwerken veranderen. De vraag is of de bestaande netwerken nog wel de relevante netwerken zijn. Anders gezegd: kom je daar iedereen nog wel tegen? Of moeten we daar op een andere, creatieve manier mee omgaan? Het aantal zzp’ers is ook in deze regio sterk toegenomen. Deze vaak jonge zelfstandigen hebben vaak geen zin meer om zich langere tijd aan een netwerk te committeren. Dus daar zullen wij ook als overheid op in moeten spelen en met het bedrijfsleven in gesprek gaan om een antwoord op nieuwe behoeften te formuleren.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement