Remco Havekes over het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2023

Magazines | Vallei Business nummer 3 2022

Een goede pensioenregeling is belangrijk, niet alleen voor werknemers, ook voor werkgevers. “Het is een tool om medewerkers in tijden van arbeidsschaarste strakker aan je bedrijf te binden en om je medewerkers de kans te geven eerder te stoppen met werken. Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking. Dan krijgen we een volledig nieuw pensioensysteem. Wil je dat goed regelen voor je mensen, dan moet je er als werkgever nú al mee aan de slag”, aldus Remco Havekes, eigenaar van Pension@Work.

Tekst: Hans Eberson, Fotografie: Natasja Wolf, Wolf Creatives

Een goed pensioen is belangrijk, dat zal niemand ontkennen. Pensioen is zelfs de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde, maar waarom is er dan zo weinig aandacht voor? “Omdat het geen sexy onderwerp is, de materie heel gecompliceerd is en omdat het voor veel mensen een ver van mijn bedshow is”, vertelt Remco Havekes.

Remco is een echte specialist. Hij is RPA- en CFP-gecertificeerd en daarmee beschikt hij over de pensioenvergunning die hem het recht geeft te adviseren en te bemiddelen bij (collectieve) pensioencontracten. Pension@Work wordt ook geconsulteerd door professionals als accountants, mediators, ondernemingsraden en HR-afdelingen. “Omdat de kennis rond pensioenen geconcentreerd is rond specialisten. Die hebben de benodigde kennis in huis. De meeste verzekeringsintermediairs hebben die kennis niet. Dat wij volstrekt onafhankelijk opereren is een volgend voordeel, wij adviseren de verzekeraar die ons het beste aanbod doet, er is nooit sprake van gedwongen winkelnering.”
 
Werkwijze
De carrière van Remco Havekes begon als assistent-accountant bij Deloitte. “Dat vond ik ietwat saai, maar ik heb er veel geleerd. In 1998 startte ik in de zaak die mijn vader had opgericht: Havekes Advies & Verzekeringen in Arnhem. Dat is een breed ingericht kantoor dat particulieren en bedrijven adviseert over onder andere verzekeringen, hypotheken en individuele pensioenvoorzieningen. Ik heb me er gespecialiseerd op het terrein van hypotheken en pensioenen. Twee jaar geleden besloot ik mijn eigen kantoor te beginnen, het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Binnen Pension@Work adviseren we mkb-bedrijven bij het afsluiten en beheren van een pensioenregeling voor hun werknemers. Dat is secuur werk, want een pensioenregeling sluit je af met het oog op de lange termijn. Na een kennismaking (wat doen we, wat mag de klant verwachten en wat zijn de kosten) inventariseren we de doelstellingen en de financiële mogelijkheden van de klant. Natuurlijk onderzoeken we of er sprake is van een verplicht gestelde cao of verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. We maken een analyse van het personeelsbestand, zodat we een indicatie krijgen van de ontwikkeling van de pensioenpremies in de toekomst. Is dat allemaal achter de rug, dan kunnen we de regeling ontwerpen, offertes aanvragen en ten slotte, als de werkgever tevreden is, de regeling in werking stellen. In die periode vindt ook de informatieoverdracht naar werknemers plaats. Het is uiteraard belangrijk dat zij weten wat er voor hen is geregeld. Daarna start het beheer. Denk aan het doorgeven van wijzigingen in het personeelsbestand, de controle van de afgifte van nieuwe polissen en de pensioennota’s van de uitvoerder en de aanpassingen van de pensioenregeling aan veranderende wetgeving.”
 
Communicatie
Remco vindt open communicatie in het gehele traject van het grootste belang. “De directie moet helder hebben waar ze voor kiezen, maar ook in de relatie met medewerkers is communicatie belangrijk. Overigens is het sinds 2015 ook een wettelijke verplichting. Goede pensioencommunicatie geeft medewerkers meer inzicht in hun financiële situatie, dat geeft niet alleen rust, maar zorgt ook voor een grotere loyaliteit en heeft zelfs een positieve invloed op productiviteit en ziekteverzuim.” Remco heeft dan ook een pensioencommunicatiepakket samengesteld dat is opgebouwd uit verschillende modules, waardoor de klant zijn eigen maatwerkpakket kan samenstellen. “De module Pensioen Inzicht spreekt voor zich, Inzicht bij incident gaat over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden, Financieel Fit met Pensioen gaat bijvoorbeeld over de persoonlijke begeleiding van mensen die binnen vijf jaar met pensioen gaan. Daarnaast organiseren we seminars of workshops voor grotere groepen medewerkers of bijvoorbeeld een ondernemingsraad.”
 
Dga’s en zzp’ers
Ook dga’s en zzp’ers gaan op enig moment met pensioen. Nederland telt meer dan 443.000 mkb-bedrijven met vaak een dga aan de leiding en meer dan 1,3 miljoen zzp’ers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en voor voorzieningen om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden af te dekken. “De rode draad is dat advies, ook voor deze doelgroep, erg belangrijk is. Ik hoor vaak ‘Mijn huis is straks mijn pensioen’. Ja, maar betaal je je boodschappen later dan met bakstenen? Het is mooi dat het aflossen van je hypotheek een onderdeel is van je plan, maar het is wel jammer als je je huis uit moet om met pensioen te kunnen. Wij helpen ondernemers met deze ingewikkelde materie door het geven van persoonlijk pensioenadvies en met gerichte workshops. Het Pensioenplan Ondernemer is een financieel plan op maat. Het start met een gesprek over wensen en doelen. Welk pensioen is nodig om straks goed te kunnen leven en wat regel ik voor mijn gezin als mij straks iets overkomt? Daarvoor brengen we de huidige financiële positie in kaart en maken we een realistisch plan om de doelen te bereiken. Na goedkeuring zetten we het plan in werking.”

Eerder stoppen met werken kan ook een onderdeel van het Pensioenplan zijn. “Dat geldt ook voor reguliere medewerkers, bijvoorbeeld wanneer ze in een zwaar beroep de laatste periode van hun werkzame leven het wat rustiger aan willen doen of alvast willen wennen aan minder werk. Om teleurstellingen te voorkomen is het wel van belang om de mogelijkheden op tijd te onderzoeken. Hier liggen overigens ook kansen voor bedrijven. Je kunt oudere werknemers met veel kennis en ervaring wat minder laten werken door hen bijvoorbeeld met deeltijdpensioen te laten gaan. Hierdoor kun je hen langer aan je bedrijf binden. Zo krijg je meer controle over je personeelsverloop.”
 
Het nieuwe Pensioenstelsel
Ons huidige pensioenstelsel gaat per 1 januari  2023 volledig op de schop en dan treedt de Wet Toekomst Pensioenen in werking. “Een grote verandering is dat werknemers straks geen zekerheid meer hebben over de hoogte van hun toekomstige pensioeninkomen. Het geld voor de pensioenvoorziening wordt dan namelijk belegd en pas op pensioendatum wordt duidelijk hoeveel kapitaal er is en hoeveel pensioeninkomen hij daarmee kan aankopen. Deze verandering speelt met name bij bedrijven die zijn aangesloten bij bedrijfstakpensioenfondsen. Mkb-bedrijven die hun pensioenregeling zelf hebben ondergebracht bij een verzekeraar hebben hun pensioen vaak al op deze wijze ingericht. Voor het mkb is het van belang dat de pensioenpremie straks voor medewerkers van alle leeftijden een gelijk percentage van de pensioengrondslag moet zijn. Nu stijgt dit premiepercentage in 99% van de gevallen met het stijgen van de leeftijd. Een consequentie van deze wijziging is dat jonge medewerkers relatief meer en oude medewerkers relatief minder pensioen gaan opbouwen. Aangezien pensioen een arbeidsvoorwaarde is, zullen oudere medewerkers moeten worden gecompenseerd voor deze  aanpassing. Het nieuwe pensioenstelsel biedt ook meer keuzemogelijkheden. Zo kan een medewerker op de pensioendatum 10% van de (complete) waarde van zijn pensioen in één keer opnemen. Bovendien mogen werknemers doorgaan met beleggen als de uitkering al is ingegaan. Dit zijn overigens keuzemogelijkheden die grote impact op het pensioeninkomen kunnen hebben, een impact die veel mensen waarschijnlijk niet kunnen overzien. Het inwinnen van advies is hierbij dus erg belangrijk.”
 
Gevolgen voor bedrijven
Wat betekent dit voor bedrijven? Vallen bedrijven onder een cao of Bedrijfstakpensioenfonds dan hebben zijzelf geen directe invloed op de pensioenregeling. Remco: “De sociale partners zullen de transitie dan voor hen regelen. Hebben bedrijven echter een eigen pensioenregeling, dan zullen ze aan de slag moeten en daar moeten ze dan eigenlijk nu al mee starten. Omdat een pensioen een arbeidsvoorwaarde is, moeten werknemers en/of een OR met de wijziging van het pensioen akkoord gaan. Dat kost tijd. De overheid heeft bepaald dat het transitieplan op 1 januari 2025 klaar en goedgekeurd moet zijn en dat het plan uiterlijk op 1 januari 2027 in moet gaan. Er is dus nog veel werk aan de winkel.” Heeft de nieuwe regeling financiële gevolgen voor bedrijven? “Dat ligt heel erg aan de situatie. Het is echter een belangrijk deel van mijn werk om de kosten in de hand te houden. Ik zie de transitie naar een nieuwe pensioensregeling echter ook als een kans. Als bedrijf wordt je nu gedwongen om de pensioensregeling te herzien, maak er dan ook wat van. Zorg dat werknemers iets te kiezen hebben, maak helder dat je als bedrijf het beste voor hebt met je werknemers. Dat vergroot de binding met je bedrijf, zodat een werknemer niet voor €50,- per maand meer overstapt naar een concurrent, terwijl hij er in pensioen veel meer op achteruit gaat. In dat traject draait alles om communicatie, om heldere en transparante uitleg over wat er staat te gebeuren. Dan kun je van die transitie een voordeel maken en van pensioen een nog sterkere arbeidsvoorwaarde.”
 
Duizenden regelingen
Er zullen de komende tijd duizenden regelingen moeten worden aangepast en dat is het werk van pensioenspecialisten. “Zo heel veel pensioenspecialisten zijn er echter niet in Nederland. Dus zorg er als bedrijf voor dat je op tijd contact opneemt met je adviseur en dat je aan de slag gaat. Het wordt voor veel bedrijven een flinke klus, maar nogmaals, het is ook een kans. Als je het goed wil doen moet je in actie komen!”

www.pensionatwork.nl
 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement