Alfa Accountants en adviseurs: samen op reis naar een duurzame toekomst

Magazines | Vallei Business nummer 5 2023

Duurzaamheid. Het begrip sijpelt door in alle lagen van onze maatschappij en raakt vroeg of laat elke onderneming. Binnen het mkb staat het onderwerp nog niet overal even hoog op de agenda, maar bedrijven moeten wel actie ondernemen om hun business toekomstbestendig te maken. Alfa Accountants en Adviseurs maakt van duurzaamheid een speerpunt en gaat samen met ondernemers deze reis aan.

"Bedrijven kun je in vier categorieën indelen als het om duurzaamheid gaat", vertelt André Hek, die samen met zijn collega Erik Hannewijk het duurzaamheidsstreven aanvoert binnen Alfa Accountants en Adviseurs in de regio Foodvalley, namens de kantoren Barneveld, Ede en Amersfoort/Nijkerk. "De eerste groep beschouwt het onderwerp als een administratieve last en concentreert zich liever op geld verdienen. Als er wat moet gebeuren, dan graag snel en goedkoop. De tweede groep toont zich best bereid om kleine stapjes te zetten, maar informeert wel naar het rendement of de toegevoegde waarde; kortom naar de return on investment. Vervolgens onderscheiden we de categorie sociale ondernemingen. Zij willen graag van betekenis zijn op het gebied van duurzaamheid, maar weten niet goed waar te beginnen. Deze ondernemers zijn op zoek naar de juiste informatie en schromen ook niet hun initiatieven aan de buitenwereld kenbaar te maken. De vierde groep gooit zijn business volledig op de schop en past zijn strategie zodanig aan dat de focus echt op duurzaamheid en circulair onderne-men komt te liggen. Zulke bedrijven zoeken in hun netwerk actief naar leveranciers en partners die er hetzelfde in staan."

DRIJFVEREN

Alfa Accountants en Adviseurs bedient hoofdzakelijk het mkb en volgens Hannewijk behoren veel klanten tot de eerste twee categorieën. “Wij begrijpen deze ondernemers heel goed, dat het door alle werkzaamheden nu niet altijd prioriteit krijgt. Maar ook het kleinere mkb moet in beweging komen en er nu tijd voor gaan maken. Grotere bedrijven nemen soms speciaal iemand in dienst die zich met dit thema bezighoudt. Die het voortouw neemt om het te implementeren in de gehele organisatie. Wij als accountantskantoor voelen ons verantwoordelijk om ondernemers te ondersteunen in het zetten van stappen op het gebied van duurzaamheid. Zie het als onze drijfveer om daar als adviseur/sparringpartner samen met deze MKB-ondernemers mee aan de slag te gaan. Niet omdat we onze klanten een groene gedachte willen opdringen, maar omdat we hen willen voorbereiden op een toekomst waarin de continuïteit van hun onderneming geborgd is. Met een mooie marktpositie, een goed rendement en dus bestaanszekerheid. Helaas is dat niet meer vanzelfsprekend wanneer je de dingen doet zoals je ze altijd deed. Er verandert veel in onze maatschappij, alleen al als je kijkt naar de toenemende regeldruk, maar ook de keuzes die gemeenten om ons heen maken. Een voorbeeld hiervan zijn zero-emissiezones in steden. Dat vraagt om een langetermijnvisie en veel MKB-ondernemers vinden dat best lastig.”

MAATSCHAPPELIJKE VERWACHTING
Volgens Hek komt er nog een ander verschijnsel om de hoek kijken dat het bedrijfsleven niet mag onderschatten: wat verwacht de maatschappij van de ondernemer? “Organisaties die voor de overheid werken moeten al bepaalde prestaties op het gebied van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) leveren. Bedrijven kijken ook steeds meer naar elkaar binnen hun keten. Hoe duurzaam ben je als leverancier of afnemer en kun je dat aantonen met onderliggende data? Steeds meer organisaties stellen daar voorwaarden aan om met andere partijen zaken te doen. Beursgenoteerde ondernemingen en grote familiebedrijven worden per 2024, maar de jaren erop ook steeds kleinere ondernemingen, verplicht om een duurzaamheidsrapportage in te dienen in het kader van de Europese CSRD-richtlijn wat staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Voor het mkb klinkt dat misschien als een ver-van-mijn-bed show, maar ondernemingen die aan CSRD moeten voldoen moeten de impact van hun keten in kaart brengen. En dat betekent dat ook het mkb te maken krijgt met leveranciers of afnemers die eisen gaan stellen aan duurzaamheid en aantoonbaarheid daarvan. In actie komen als ondernemer ten aanzien van duurzaamheid biedt kansen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een strategische voorsprong te verwerven ten opzichte van concurrenten. Ook differentiëren banken steeds vaker met rentetarieven met voordeel voor ondernemers die aantoonbaar duurzamer zijn. Gemeenten zullen steeds vaker duurzaamheidscriteria stellen aan ondernemers die zich op een bedrijventerrein willen vestigen in onze regio.

IETS TE WINNEN
Zelf geeft Alfa Accountants en Adviseurs het goede voorbeeld met een aantal maatregelen, zoals het opwekken van stroom via zonnepanelen op het dak, elektrificatie van het wagenpark en het zodanig inrichten van het duurzaamheidsbeleid dat een B Corp-certificering is verkregen, die wordt toegekend aan bedrijven die een grote, positieve impact op mens en milieu hebben. “We beseffen echter dat veel MKB-ondernemers nog niet zo goed weten wat voor stappen ze kunnen zetten qua praktische uitvoerbaarheid, kostenplaatje en financiering”, zegt Hannewijk. “Aan ons de taak om ze mee te nemen in die reis naar een duurzame toekomst. Voor ieder type bedrijf valt er iets te winnen, van maakindustrie tot zakelijke dienstverlening. Het pand energiezuiniger maken, het wagen- en of machinepark elektrificeren, CO2-uitstoot compenseren via een bomenplantproject, medewerkers stimuleren om op de fiets of met het ov te reizen, te carpoolen en een aantal dagen in de week thuis te werken. Breng je reststromen en afvalstromen eens in kaart. Zit daar waarde in? Denk ook na over je positie in de markt. Kun en wil je je huidige producten over vijf jaar nog leveren? Wie zijn straks je leveranciers en afnemers? Geeft een transformatie naar duurzame producten je wellicht een voorsprong op de concurrentie?”

WELZIJN VAN MEDEWERKERS
“Laten we de mens niet vergeten”, reageert Hek. “Bij duurzaamheid denken we vaak aan elektrisch rijden en zonnepanelen op het dak plaatsen, maar het gaat net zo goed over het welzijn van je medewerkers. Als zij zich lichamelijk en mentaal fit voelen, zullen zij een efficiëntere en effectievere bijdrage aan de dagelijkse processen leveren. Juist in deze tijd van hoge personeelstekorten en verzuimpercentages is het ontzettend belangrijk om je te focussen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Misschien kan de hoge werkdruk worden verlaagd door automatisering of taken anders te verdelen, of door vitaliteit verder te stimuleren met het aanbieden van bedrijfsfitness, fruit in de kantine en dergelijke. Ook hier bestaan bepaalde subsidieregelingen voor. Er liggen ook goede opties in de beloningssfeer, zoals participatie in de vorm van aandelen of certificaten. Een perfect middel om medewerkers te werven, te binden én te motiveren. Voor eigen revenuen zijn mensen bereid een stapje extra te zetten. Je moet dan wel een goede structuur optuigen en ervoor zorgen dat je als ondernemer zelf de zeggenschap niet verliest, wat om een doordacht plan vraagt. Wij helpen graag om een doordacht plan op te stellen en je als ondernemer te begeleiden bij de implementatie daarvan.

DUURZAAMHEID VERSUS CIRCULARITEIT
‘Een containerbegrip’, zo luidt een opvatting over duurzaamheid. Inderdaad lijken de kaders niet strikt vast te liggen en wordt de term te pas en te onpas bijgehaald, maar André Hek weet het wel te definiëren en legt meteen het verschil met circulariteit uit. “Duurzaamheid is het geheel van maatregelen op het gebied van ESG, een afkorting van environmental social governance. Kortom, alles wat je doet op het gebied van milieu, klimaat, maatschappij en mens. Een heel breed begrip dus, dat onderken ik direct. Circulariteit gaat over het hergebruiken en herwinnen van grondstoffen uit producten. Het vormt dus een onderdeel van duurzaamheid.”

HOBBELS NIET ZO GROOT
Over de rol van Alfa Accountants en Adviseurs is Hannewijk duidelijk. “Wij weten niet alles, maar hebben wel experts binnen onze organisatie met specifieke kennis, zoals een subsidiespecialist die precies de mogelijkheden kent en klanten uitlegt hoe je de regelgeving zo kunt toepas-sen dat zij er financieel maximaal voordeel van hebben. Economische aspecten zorgen wellicht voor een prikkel, een positieve impuls. Natuurlijk, wij realiseren ons terdege dat stappen zetten op de duurzaamheidsladder vaak met investeringen in tijd en mogelijk met geld gepaard gaat, maar de ervaring leert dat er dikwijls meer mogelijkheden liggen dan ondernemers denken en dat het plaatje er anders uitziet wanneer je de terugverdientijd in kaart brengt. Ook in de praktijk zijn de hobbels niet altijd zo groot als ze lijken. In de grond-, weg- en waterbouw doen elektrische kranen nu met succes hun intrede en vanuit de logistieke sector kennen we al tientallen jaren elektrische heftrucks, met batterijen die zich tegenwoordig in no-time laten opladen. Hoe je het best naar een duurzame toekomst toe werkt, dat hangt van de branche af. De ondernemer kent die zelf als geen ander, inclusief de mogelijkheden om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen onderzoeken wij dan hoe hij de investering kan doen.”

ZAAK VERKOPEN
“Voordat we in staat zijn om goed te adviseren moeten we weten wat de ondernemer precies wil”, vult Hek aan. “Dat hangt nauw samen met zijn visie op de toekomst. We horen weleens een boodschap in de trant van: ‘Over vijf jaar wil ik mijn zaak verkopen, daarom ga ik nu geen grote investeringen meer doen, want die verdien ik nooit meer terug.’ Daar kijken wij toch anders tegenaan. Je streeft er toch naar om het bedrijf straks aantrekkelijk in de markt te zetten, zodat je er een mooie opbrengst uit haalt? Dan moet je het dus sowieso toekomstbestendig maken. Waar het bij een goed duurzaamheidsbeleid op neerkomt, is waarde creëren en dan bedoel ik in meervoudige vorm. Niet alleen in termen van geld verdienen, maar ook in omgang met mensen, de natuur en intellectuele elementen. Wij werken sinds een tijd samen met studenten van de HAN en CHE, die samen met ons ondernemers helpen een vliegende start te maken op het gebied van verduurzaming in de breedste zin van het woord. Dat begint met de transitie van een korte- naar een langetermijnvisie.”

VLIEGWIEL
Alfa Accountants en Adviseurs is ook via de Regio Foodvalley Circulair betrokken om de regio meer duurzaam en circulair te maken. Zo is Rob den Hollander, directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs in Barneveld, sinds het voorjaar vicevoorzitter van de Versnellingskamer – het bestuur - van Living Lab Regio Foodvalley Circulair. En is Kees Cuperus, directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs in Ede sinds het voorjaar lid van de Circulaire Raad; een adviesorgaan en sparorgaan voor het Living Lab Circulair. Den Hollander stelt dat ondernemers zich moeten realiseren dat ze ‘in plaats van werken ín je bedrijf nu ook echt tijd moeten maken om te werken áán het bedrijf’. Niet elke ondernemer vindt dat eenvoudig. ‘Er ligt een rol voor ons om hen dit inzicht en overzicht te geven’. ‘Als regio moeten we met elkaar het vliegwiel in beweging krijgen, waarbij bedrijven van elkaar leren en een netwerk met elkaar opbouwen om circulaire oplossingen te genereren. Vanuit Alfa Accountants en Adviseurs helpen wij daar graag aan mee!’

Meer informatie: www.alfa.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by