De Community of Practice van Circulaire Voedselsystemen in beeld

Magazines | Vallei Business nummer 4 2023

In het Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken meer dan 50 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan het versnellen van de Circulaire Economie. We zijn een lerend netwerk dat samenwerkt aan concrete projecten, dat onderling kennis uitwisselt en dat inspireert en ondersteunt. Grondstoffen en reststromen zijn belangrijk voor nu en voor de toekomst: denk aan leveringsproblemen, milieuknelpunten rond afval, verspilling en strengere regelgeving.
 
Oplossingen voor die uitdagingen liggen bij het sluiten van kringlopen, zorgen voor transparante en betaalbare ketens en het geven van meerwaarde aan materialen. En dit biedt ook kansen voor bedrijven via innovaties, nieuwe verdienmodellen en toekomstbestendig ondernemen. Goed voor Regio Foodvalley, goed voor de samenleving!
 
Communities of Practice
Binnen het Living Lab van Regio Foodvalley Circulair zijn er voor verschillende thema’s Communities of Practice (CoP) in het leven geroepen. In deze Communities, voorheen Werkplaatsen genoemd, komen ketenpartijen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden bij elkaar die aan de slag willen in de praktijk.

De insteek en vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de behoeften van de deelnemers. Waar voor de ene Community of Practice de nadruk ligt op grotere bijeenkomsten rondom kennisuitwisseling en expertise, bespreken andere Communities in klein verband een concreet project of ontwikkelwens met de nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

De Communities of Practice vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het Living Lab Regio Foodvalley. In dit artikel kijken we naar de CoP Circulaire Voedselketens.
 
Wat houdt het in?
In de Community of Practice Circulaire Voedselketens werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijscurricula en voeren onderzoek uit. 

Het onderwerp is breed, daarom is de Community of Practice een samenwerking met andere programma’s in Regio Foodvalley (zoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley) en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Waarom?
In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild! Huishoudens hebben een aandeel van 23 á 32%  van de totale verspilling. Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten hebben jaarlijks zo’n € 2,5 miljard aan voedselverliezen (www.samentegenvoedselverspilling.nl). Deze verspilling leidt tot onnodige kosten, onnodige CO?-uitstoot (3 kilo CO? / kilo voedsel) en onnodig gebruik van grondstoffen.

We ondersteunen de verschillende (inter)nationale doelen: 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goals), halvering CO?-uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord) en Nederland zonder afval in 2050 (Nederland Circulair). Regio Foodvalley is tevens een landelijke proeftuin Voedselverspilling’ waarbij we ons richten op ondernemers, onderwijs en inwoners.
 
Aanpak Community of Practice

De Community of Practice Circulaire Voedselketens richt zich primair op 2 doelgroepen:

1.    Ondernemers / ketenpartijen
Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Community of Practice Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.
 
In de Community of Practice-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:
 • Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik overhoud (of van anderen ontvang?)?
 • Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
 • Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
 • Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
 • Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
 • Welke hulp is er om mij te helpen? Bijvoorbeeld als ik onderzoeksvragen heb, als ik specifieke expertise zoek, als ik stromen over heb of soms financiering zoek?
 • Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen toewerken naar sterkere en meer circulaire ketens?
VOOR WIE?
Bedrijven, samenwerkingen en verenigde ondernemers uit de voedselketen in Regio Foodvalley; voedselproducenten, verwerkers, retail, speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, horeca, collectieven/coöperaties, maar ook andere ketenpartijen zoals zorginstellingen.

2.    Voedselverspilling & Onderwijs
In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Scholieren en studenten doen praktijkopdrachten bij bedrijven, er zijn curricula en speciale vakken over minder verspilling. Regio Foodvalley kent een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen dat actief onderwijs organiseert over voedselverspilling en circulaire voedselketens. We zetten in op ontwikkeling van curricula en best practices delen, organisatie Verspillingsvrije Week (jaarlijks in september), onderzoeksvragen ophalen bij bedrijfsleven en andere organisaties, onderwijsopdrachten uitvoeren, koken met restproducten, stageopdrachten, monitoring restproducten bij grootkeukens en bedrijven. Ook verbinden we onderwijs actief aan ondernemers.

Er volgen mogelijk ook andere gerichte ontmoetingen, bijvoorbeeld met zorginstellingen, reflectie-sessies met partijen buiten Regio Foodvalley en over andere specifieke ketens. Graag trekken we hierin samen op. Neemt u contact op indien u ideeën heeft? 

Wat doen we?
De bijeenkomsten in de afgelopen tijd gingen onder andere over:
 • Voedselverspilling in het onderwijs
 • Reststromen bij de landbouw en ketens van voedselverwerking
 • Het project Bakkersgrondstof
 • Voedselafval in binnensteden
 • Een excursie naar de Floriade
De komende tijd gaan we aan de slag met een aantal gerichte ketens en projecten. Hier horen in ieder geval bij: horeca (meten en tegengaan van verspilling), catering en boerenbedrijven.

Ook is er een ketenadviseur aangesteld die ondernemers gaat helpen bij vraagstukken met betrekking tot het opzetten van circulaire voedselketens. Deze ketenadviseur wil bij ondernemers, zowel agrariërs als andere partijen in de voedselketen, interesse en kansen creëren voor circulaire korte ketens door te sparren en voorbeelden te geven. We voeren verkennende gesprekken met partijen om de huidige ketenprojecten van het CoP verder uit te breiden, maar ook om met hen nieuwe projecten te starten. De ketenadviseur helpt ondernemers waar nodig om belemmeringen weg te nemen en is een vraagbaak over bijvoorbeeld voedselveiligheid, wetgeving en ketenkansen in het algemeen.

Bevlogen begeleiders
Al deze activiteiten worden voorbereid en begeleid door drie bevlogen Community of Practice begeleiders: Geïnteresseerd in de Community of Practice Circulaire Voedselketens, of één van onze andere Communities? Kijk op de website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair voor meer informatie. Partnerschap van het Living Lab levert vele voordelen op en biedt de kans om deel uit te maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen. Bij interesse of vragen nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. (www.regiofoodvalleycirculair.nl)
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by