Column Van Veen Advocaten

Magazines | Vallei Business nr 1 2013

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft in oktober 2012 een nieuw model huurovereenkomst winkelruimte gepubliceerd. Ook zijn de algemene bepalingen op een aantal punten aangepast. De modellen van de ROZ worden vaak gebruikt bij het opstellen van een huurcontract. Is het nieuwe model nu een verbetering of niet? Voor de beantwoording van die vraag is bepalend of je er als huurder of als verhuurder naar kijkt. Feit is dat het model en de algemene bepalingen duidelijker maar ook huurdersvriendelijker zijn geworden.

Een nieuw

huurcontract voor winkelruimte, een aanwinst?

Diverse aanpassingen

Een aantal veranderingen springt in het oog. Zo is meer de nadruk komen liggen op de mededelingsplicht van de verhuurder, waar het betreft de vraag of het gehuurde wel geschikt is voor het beoogde gebruik.

Ook zijn voor de huurder de mogelijkheden verruimd om veranderingen en toevoegingen aan te brengen.

Verhuurder en huurder dienen aan te geven of zij bekend zijn met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde. Daaraan is toegevoegd dat de onbekendheid van verhuurder met asbest geen garantie inhoudt. Bij aanbrengen van veranderingen en toevoegingen dient de huurder steeds te onderzoeken of er sprake is van aanwezigheid van asbest.

Verder is voor de aansprakelijkheid van de verhuurder voor niet tijdige beschikbaarheid niet langer een ernstige tekortkoming vereist. Voldoende is dat de verhuurder zich niet inspant om het gehuurde zo spoedig mogelijk op te leveren.

Een aantal bepalingen is evenwichtiger gemaakt door deze te laten gelden voor beide partijen. Zo heeft op basis van het nieuwe model ook de verhuurder de verplichting om de huurder tijdig te informeren over voorgenomen relevante wijzigingen in de organisatie.

Verder wordt in de algemene bepalingen meer ruimte gelaten voor redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld waar het betreft de termijn voor herstel van gebreken door de verhuurder. Ook is de exoneratieclausule voor de verhuurder beperkter dan in het vorige model.

Duidelijkheid is er ook ten aanzien van de in de algemene bepalingen opgenomen boetes. De boeterente bij te late betaling is verlaagd van 2% naar 1% per maand (met een minimum van € 300,=) en een boete wordt niet verbeurd als de huurder een gemotiveerde vordering bij de verhuurder heeft ingediend en de verhuurder daarop niet binnen vier weken inhoudelijk heeft gereageerd.

Ten slotte

De ROZ geeft aan dat het nieuwe model sterk is vernieuwd. Dat lijkt mij wat overdreven. Feit is wel dat het nieuwe model en de nieuwe algemene bepalingen evenwichtiger zijn en meer dan voorheen de balans zoeken tussen de belangen van beide partijen. In sommige situaties kan echter juist beter het ‘oude model’ worden gehanteerd. De praktijk zal moeten uitwijzen wie van de partijen uiteindelijk beter af is met het nieuwe model.

De heer mr B.H.M. Karens

Van Veen Advocaten - Keesomstraat 7

6717 AH Ede, Tel. 0318 – 68 78 17

Fax. 0318 – 68 78 12

E-mail: b.karens@vanveen.com

Column juridisch advies

mr B.H.M. Karens

food valley

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement