Elja Heijting (VNO-NCW Midden) prijst organisatiegraad Regio Foodvalley

Magazines | Vallei Business nummer 1 2024

Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen raken ondernemers in hun dagelijkse doel en denken en in hun toekomstperspectief. Dat vraagt om een verregaande organisatiegraad binnen de triple helix met onderwijs en overheid. “Daarin loopt de Regio Foodvalley voorop,” zegt Elja Heijting, regiomanager Veluwevallei en Stedendriehoek binnen VNO-NCW Midden. “De geluiden die ons bereiken zijn representatief en de daden eveneens.”
 

Met dat ‘ons’ doelt Heijting nadrukkelijk op de samenwerking van de werkgeversorganisatie met FOV Regio Foodvalley en tevens LTO Noord Gelderse Vallei. “VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor het bedrijfsleven en richt zich op vier thema’s: arbeidsmarkt en onderwijs, energie en circulair, infrastructuur en ruimte, innovatie en ondernemerschap. Enerzijds lobbyen we landelijk, anderzijds zitten we met gemeenten, provincies, onderwijs en andere belanghebbende partijen aan tafel om regionale kwesties op te pakken. Wat dat betreft, is FOV Regio Foodvalley voor ons ontzettend belangrijk en waardevol, als stem van de ondernemers in acht gemeenten. Samen kun je natuurlijk veel meer oppakken, zeker wanneer je via één kanaal helderheid krijgt over wat de achterban beweegt. Dat levert representatieve informatie op, die ons slagvaardiger maakt richting de politiek. Met elkaar komen we op voor een omvangrijke groep waarin niet alleen maar de grootste spelers het voor het zeggen hebben. Iedereen is gelijk, alle bedrijven vormen radertjes in het geheel.”
 
HR-toolbox
 
Heijting wil vooral niet de indruk wekken dat VNO-NCW Midden alleen maar blijft hangen in overleg met relevante partijen. Ze heeft diverse voorbeelden paraat die de daadkracht van de werkgeversorganisatie onderstrepen, toegespitst op de Regio Foodvalley. “De krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven, maar hoe ga je daar nu mee om als ondernemer? Bedrijven in het mkb hebben vaak een kleine afdeling human resources of helemaal geen. Reden voor ons om de HR-toolbox te ontwikkelen, die we via onze website kosteloos beschikbaar stellen aan iedere werkgever. Je vindt er praktische tips en tricks over hoe je goed met je medewerkers kunt omgaan. Hoe je hen bindt en blijft boeien, hoe je vitaliteit stimuleert en hoe je kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heel concrete handvatten, uitgesplitst naar de onderwerpen instroom, doorstroom en uitstroom. Laten we daar even langs lopen.”
 
Vruchtbare lange samenwerking
 
“Onder het kopje ‘instroom’ geven we een andere kijk op vacatures, werving en selectie,” vervolgt Heijting. “Hoe onderscheid je je nu als bedrijf en werkgever? Maak eens een podcast of neem een filmpje op, dat visualiseert wat de taken die bij een functie horen inhouden. Een heel belangrijk traject wanneer iemand eenmaal aan de slag gaat is on-boarding: de nieuwe collega inwerken, meenemen in de bedrijfscultuur en vooral ook zorgen voor een warme entree. Zo plant je een zaadje voor een vruchtbare lange samenwerking en dat spreekt zich voort, wat zijn waarde zal bewijzen als je meerdere mensen zoekt. Verder is er aandacht voor inclusief ondernemen. Wanneer je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, zal dat meer aandacht vragen, maar veelal levert dat wel heel trouwe en loyale medewerkers op. Via de HR-toolbox leggen we uit hoe je hen begeleidt, welke valkuilen je mogelijk tegenkomt en welke kansen je eruit haalt om je bedrijf te versterken.”
 
Leven lang ontwikkelen
 
In het verlengde hiervan ligt doorstroom. “Wij steken in op een leven lang ontwikkelen. Hoe geef je in je organisatie het aspect ‘leren’ een podium? Hoe zet je mensen in hun kracht en houd je ze langer vitaal? Een maakberoep vergt fysiek meer dan een kantoorfunctie, dus kijk eens naar de optie om iemand met veel praktijkervaring op een gegeven moment als coach of mentor in te zetten. Ook een thema op het gebied van doorstroom betreft het voeren van functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken. Daar hoort een strategische personeelsplanning bij. Wat doet bijvoorbeeld de groei van een bedrijf met medewerkers? De HR-toolbox bevat ook een stappenplan om een intervisiebijeenkomst organiseren, bedoeld om binnen constructief collegiaal overleg concrete oplossingen te vinden voor problemen op de werkvloer.”
 
Exitgesprek
 
Ten slotte uitstroom. “Inclusief het voorkomen daarvan. We kennen allemaal situaties van langdurige uitval door fysieke, mentale of psychische overbelasting. Hoe blijf je in gesprek? Welke preventieve maatregelen kun je treffen? Denk aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving, het aanbieden van vitaliteitsprogramma’s en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen om het werk makkelijker te maken. Een heel belangrijk element binnen het hoofdstuk uitstroom is het voeren van een goed exitgesprek, iets waar veel ondernemers niet zo bij stilstaan. Echter, je wilt toch heel graag een beeld krijgen waarom iemand je verlaat? Misschien zitten er wel andere redenen achter dan je zou aannemen. Mogelijk ontdek je een rode draad wanneer binnen een bepaalde periode meerdere mensen hun baan opzeggen. Dan kun je daar iets mee voor de toekomst, door op basis van die informatie het werkklimaat of andere zaken die naar voren komen te veranderen.”
 
Schrijnend tekort
 
De uitgebreide toelichting van de HR-toolbox benadrukt dat de krapte op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staat bij VNO-NCW, maar er is meer. Heijting: “We maken ons erg druk om ruimtegebruik in Nederland. Volgens onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren komen maar liefst honderd bedrijventerreinen in de regio’s Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland in de knel door omgevingsplannen die botsen met de nu gestelde milieucontouren. Een aantal gemeenten verlaagt de milieucategorieën voor ondernemingen om ruimte te creëren voor andere functies, zoals woningbouw, natuur en recreatie. Dat leidt tot ernstige consequenties, zoals gedwongen bedrijfssluitingen of drastische aanpassing. De economie moet natuurlijk wél blijven draaien, anders kunnen we de mensen voor wie woningen gebouwd worden straks niet meer te eten geven. In Den Haag, maar ook op regionaal niveau geven wij een krachtig signaal af dat het schrijnende tekort aan ruimte om te ondernemen gaat wringen. Aansluitend hierop maken we ons hard om de problematiek rondom bereikbaarheid en mobiliteit aan te pakken, zoals bij de Rijnbrug ter hoogte van Rhenen en de aansluiting van de A1 en de A30. De demissionaire minister wil niet meer investeren in verbetering van knelpunten, alleen nog in wegenonderhoud. Wij proberen dit echter toch weer op tafel te krijgen. Dat kost veel tijd en geduld, maar als je niks zegt, gebeurt er zeker niks.”
 
Pilots
 
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen FOV Regio Foodvalley, LTO Noord Gelderse Vallei en VNO-NCW Midden vinden we op het gebied van energietransitie. “Daarin ligt de Veluwe ver voor op andere delen van Nederland,” stelt Heijting. “Sinds eind september draaien zes Regionale Energieteams Bedrijven in respectievelijk Wageningen, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Nijkerk pilots. Die houden in dat ze een bedrijventerrein in kaart brengen op het gebied van energiebeheer. Welke initiatieven kun je gezamenlijk ontplooien om stroom op te wekken en welke subsidiemogelijkheden liggen er? Hebben andere ondernemers wellicht baat bij een overschot in opbrengst van zonnepanelen die elders op daken liggen? Een mooi concreet voorbeeld is het terugdringen van piekbelastingen door een onderlinge afspraak tussen bedrijven om niet meer allemaal gelijktijdig op te starten in de ochtend. Deze pilots bewijzen overtuigend hoeveel je samen kunt bereiken. Met dank aan de hoge organisatiegraad binnen de Regio Foodvalley.”
 
Meer informatie: www.vno-ncwmidden.nl

delen:

Vallei Business nummer 1 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by