Gemeente Barneveld: Bedrijvig en bereikbaar

Magazines | Vallei Business nr 1 2016

De gemeente Barneveld is – met 5700 ondernemingen – een bedrijvige gemeente. De komende jaren ontwikkelt Barneveld, in tegenstelling tot andere gemeenten in de provincie Gelderland, zo’n 40 hectare nieuw bedrijventerrein en bouwt jaarlijks 300 à 350 nieuwe woningen. Naar verwachting groeit Barneveld in 2030 naar zo’n 65.000 à 70.000 inwoners.

Niet alleen de bevolking van Barneveld groeit, ook het aantal ondernemers blijft stijgen. Vorig jaar waren dat er ruim 300 meer dan in 2014.

Voor nieuwe ondernemingen is ook nieuwe bedrijfsgrond nodig. De afgelopen jaren heeft Barneveld geïnvesteerd in het realiseren of voorbereiden van nieuwe bedrijventerreinen. Opvallend is dat alle terreinen zich in een sterke belangstelling mogen verheugen. Een fors deel van de terreinen wordt binnen de uitgiftetermijn van 10 jaar uitgegeven. Dat bevestigt de vraag naar en belangstelling voor vestiging in Barneveld.

Harselaar-West-West

Het bedrijventerrein Harselaar-West-West (15 hectare) is zo goed als uitgegeven. De verkoop van het bedrijventerrein gebeurde in een periode dat er sprake was van economische tegenwind. Toch was er veel belangstelling voor dit bedrijventerrein in de ‘oksel’ van de A30 en de A1. Prominente bedrijven – zoals autoveiling BCA en staalconstructiebedrijf Van den Brink – zijn op Harselaar-West-West gevestigd.

Briellaerd-Noord

Ten noorden van het bestaande – kwalitatieve – bedrijventerrein De Briellaerd is een uitbreiding gerealiseerd (Briellaerd-Noord, 6 hectare). Het bedrijventerrein is in principe bedoeld voor lokale bedrijven en is volledig onder optie.

Puurveen

Ten zuidwesten van het dorp Kootwijkerbroek is de afgelopen jaren het bedrijventerrein Puurveen gerealiseerd. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan bedrijven uit Kootwijkerbroek die vaak in het buitengebied zijn ontstaan en daar – vanwege de bestemmingsplanregels – niet langer kunnen blijven. Het bedrijventerrein kenmerkt zich onder andere door een combinatie van wonen en werken en de beeldkwaliteit waaraan door de Kootwijkerbroekse ondernemers nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed. De gemeente Barneveld onderzoekt de mogelijkheid om het bedrijventerrein Puurveen uit te breiden.

Columbiz Park

Centraal in Harselaar. Direct langs de A1. Openbaar vervoer om de hoek. Dat is de bedrijvenparkzone Columbiz Park. Het gebied zou aanvankelijk als kantorenpark worden ontwikkeld, maar dat verliep – met name vanwege de crisisjaren – niet volgens plan. Inmiddels is de visie op kantoorparken veranderd en dat heeft de gemeente ertoe doen besluiten om het bestemmingsplan te verruimen. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan in het tweede kwartaal van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de uitgifte start. Inmiddels is er – vanwege dit nieuwe ontwikkelperspectief – veel belangstelling voor Columbiz Park.

Een in het oog springend onderdeel van Columbiz Park wordt het hotel naast het Transferium Barneveld-Noord, in combinatie met andere leisurevoorzieningen. Met de realisering van Columbiz Park ontstaat een kloppend hart voor het bedrijventerrein Harselaar.

Harselaar-Zuid

Op 1 juli 2015 gaf de Raad van State groen licht voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. De gemeente Barneveld was ‘ontzettend blij’ dat het bedrijventerrein na een jarenlange voorbereiding kon worden ontwikkeld. De afgelopen jaren moest té vaak ‘nee’ worden verkocht als bedrijven zich meldden om zich in Barneveld te vestigen. Dat was erg jammer, omdat bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid.

Op 25 november 2015 organiseerde de gemeente Barneveld een drukbezochte verkoopmanifestatie in Partycentrum ’t Hoefslag aan de Wencopperweg. Sindsdien is de belangstelling voor een kavel op Harselaar-Zuid erg groot en is er sprake van een groot aantal opties.

Voordat de eerste bedrijven kunnen worden gerealiseerd, wordt het bedrijventerrein voor bebouwing geschikt gemaakt. Op 28 januari jl. gaven wethouder G.J. van den Hengel en de heer J. Brouns, directeur van de firma Bruil Infra B.V., hiervoor het officiële startsein. Het is de verwachting dat deze werkzaamheden vóór de zomer van 2016 zijn afgerond, zodat na de bouwvak kan worden gestart met het bouwen van de eerste bedrijven. Harselaar-Zuid is 34 hectare groot.

Pionierskorting

De gemeente Barneveld hanteert tot en met 1 juli 2016 een pionierskorting voor bedrijven die belangstelling hebben om zich op Harselaar-Zuid te vestigen.

Neem voor meer informatie contact op met het Verkoopteam Harselaar-Zuid via 14 0342.

Harselaar-Oost

Het bedrijventerrein Harselaar-Oost is (sterk) verouderd en de beeldkwaliteit is matig. Enkele jaren geleden is de westelijke evenknie (Harselaar-West) gerevitaliseerd en de gemeente Barneveld wil dit eigenlijk ook voor Harselaar-Oost realiseren. We doen dat samen met de Barneveldse Industriële Kring (BIK Barneveld) en de bedrijven die op het bedrijventerrein Harselaar-Oost zijn gevestigd. Daarmee is inmiddels gestart. We hebben, samen met BIK Barneveld, een plan van aanpak opgesteld om het bedrijventerrein de komende periode te revitaliseren. Voordat we daarmee beginnen, willen we – aan de hand van het provinciale programma Opsporing Verzocht – eerst verkennen wat de huidige bedrijven aan knelpunten ervaren en welke wensen en ideeën ze hebben als het gaat om het bedrijventerrein Harselaar-Oost in het algemeen en hun eigen behoefte in het bijzonder.

We brengen deze knelpunten, wensen en ideeën vervolgens samen in een businessplan en overleggen daarna met de provincie op welke manier zij een financiële bijdrage kan doen.

Een belangrijk punt van aandacht is de verkeerscirculatie op en rond Harselaar-Oost, omdat de verlengde Mercuriusweg voor Harselaar-Zuid ook effect heeft voor Harselaar-Oost en extra (nieuwe) verkeersbewegingen tot gevolg kan hebben. Het is goed om daar nu al rekening mee te houden.

Barneveld. Beter. Bereikbaar.

Voor een bedrijvige en groeiende gemeente als Barneveld is bereikbaarheid een belangrijk gegeven. We werken daar hard aan. Een aantal ontwikkelingen:

Aanpak van de aansluiting A1/A30

De aansluiting van de snelwegen A1 en A30 zorgt steeds vaker voor langere files. Dat is niet verwonderlijk, want de aansluiting is nooit ontworpen als een knooppunt van snelwegen.

De gemeente Barneveld is ervan overtuigd dat met de groei van het aantal inwoners en het aantal bedrijven de bereikbaarheid de komende jaren een immens probleem gaat worden. Dat wordt versterkt door de wetenschap dat de A1 tot en met Hoevelaken en ná Apeldoorn wél wordt verbreed, maar niet ter hoogte van Barneveld en de Veluwe. Dat betekent dat automobilisten in een fuik komen en dat is desastreus voor de doorstroming en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en het milieu. Het is zaak om nú maatregelen te treffen, zodat de gemeente Barneveld en Regio FoodValley uitstekend bereikbaar blijven.

Voor een optimale aanpak van de aansluiting A1/A30 zijn de volgende maatregelen nodig:

• Een betere afbuigboog van de A1 (vanuit Amersfoort) naar de A30 (richting Ede). Op dit moment is er sprake van een haakse bocht en dat zorgt voor oponthoud en verkeersongevallen. Wat ook meespeelt, is dat vanaf Hoevelaken de spitsstrook overgaat in een uitvoegstrook naar de A30 en dat levert verwarrende en onveilige situaties op. Het is niet verwonderlijk dat juist op dit gedeelte relatief veel ongelukken gebeuren.

• Een betere afbuigboog van de A30 (vanuit Ede) naar de A1 (richting Apeldoorn). Wie nu vanaf de A30 naar Apeldoorn wil, moet óp de A30 links voorsorteren en via de verkeersregelinstallatie naar de A1. Het is veel logischer om op de A30 rechts voor te kunnen sorteren en naar de A1 af te buigen. De grond daarvoor is al beschikbaar; de gemeente Barneveld heeft deze grond om deze reden niet uitgegeven bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar-West-West.

• Voor een nóg betere doorstroming is het noodzakelijk om op termijn een zogenoemde fly-over van de A1 naar de A30 te realiseren, zodat de verkeersstromen worden gescheiden.

Minister Schultz van Haegen heeft medio 2015 aangegeven dat zij onderzoek laat doen naar de huidige knelpunten en de mogelijke oplossingen. Naar verwachting is dit onderzoek voor de zomer klaar en kunnen conclusies worden getrokken.

Railterminal Barneveld

Naast (noodzakelijke) ontwikkelingen voor het autoverkeer is het ook nodig om het goederenvervoer beter te faciliteren. Vanwege de groei van het goederenvervoer over de weg – met alle gevolgen van dien – heeft de Rijksoverheid bepaald dat de komende decennia meer goederenvervoer per spoor zal moeten plaatsvinden. Juist daarom is het plan voor de realisering van een Railterminal Barneveld ontstaan. De afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De belangrijkste conclusie is dat er voldoende capaciteit is om een Railterminal Barneveld exploitabel te laten opereren. Barneveld heeft al – samen met initiatiefnemer Van den Heuvel en de firma Vink Holding B.V. – een locatie geselecteerd en de komende periode wordt verder gewerkt aan een business plan.

Harselaartunnel

De gemeente Barneveld realiseert de komende jaren (2016-2018) de Harselaartunnel onder het spoor Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vormt een belangrijke bijdrage in een blijvend goede bereikbaarheid van Barneveld, Voorthuizen en het bedrijventerrein Harselaar in het bijzonder. Voordat de schop in de grond kan, moet eerst de nieuwe verbindingsweg tussen Harselaar-Zuid en de Wesselsweg bij Kootwijkerbroek klaar zijn. Deze verbindingsweg is een belangrijke omleidingsroute tijdens de bouw van de tunnel.

Rondwegen Voorthuizen en Barneveld

De Raad van State oordeelde eind februari dat de bezwaren tegen de Rondweg West om Voorthuizen ongegrond zijn en dat de aanleg van deze rondweg van start kan gaan. De rondweg zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer uit het centrum van Voorthuizen wordt geweerd.

De gemeente Barneveld denkt nu ook al na over een Rondweg Oost om Barneveld. Deze weg loopt van de Scherpenzeelseweg, langs Veller, richting de Wesselseweg en takt aan op de nieuwe verbindingsweg naar Harselaar-Zuid. Ook hiermee wordt het doorgaande verkeer om Barneveld – in plaats van dóór Barneveld – te leiden. n

Kijk voor meer informatie op:

• www.barneveld.nl

• www.harselaarzuid.nl

• www.kiesjekavel.nl

Gemeente Barneveld

Bedrijvig en Bereikbaar

Bedrijfshuisvesting

"De afgelopen jaren heeft Barneveld geïnvesteerd in het realiseren of voorbereiden van nieuwe bedrijventerreinen."

Op dit moment wordt het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid bouwrijp gemaakt; medio zomer start de bouw van de eerste bedrijven.

Artist impression van hoe het knooppunt A1/A30

er idealiter uit zou moeten zien.

delen:

Vallei Business nr 1 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement