Ep-Nuffic: Klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Magazines | vallei Business nummer 3 2016

EP-Nuffic stimuleert internationalisering in het onderwijs

Klaar voor de arbeidsmarkt

van de toekomst

Nederland en de wereld om ons heen globaliseren in hoog tempo. Meer internationale studenten volgen hun opleiding aan Nederlandse universiteiten en hogescholen en een groot deel van hen kiest ervoor zich na de studie in Nederland te vestigen of aan ons land verbonden te blijven. EP-Nuffic, de organisatie voor internationalisering van onderwijs zet zich hier voor in. Freddy Weima, directievoorzitter van EP-Nuffic benadrukt het belang van internationaal talent voor de Nederlandse arbeidsmarkt: "Internationale studenten die zich in Nederland vestigen zijn goed voor de economie en vervullen vaak vacatures waar soms moeilijk Nederlandse werknemers voor te vinden zijn."

Internationalisering

Om deze internationale studenten aan Nederland te binden is er in 2013 het actieplan Make it in the Netherlands! gelanceerd. Dit actieplan is er op gericht om internationaal talent uit te dagen om na de studie hun carrière in Nederland te beginnen, om een aantal jaar in Nederland te komen werken en om ook daarna een duurzame band met Nederland te houden. Door de internationale student aan Nederland te binden wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd en het studiesucces van zowel Nederlandse als internationale studenten groter. Weima: "We werken in dit actieplan met veel partijen samen om het een succes te maken. Het Centraal Planbureau heeft in 2012 berekend dat wanneer 19% van de internationale studenten in Nederland blijft werken het een positief effect heeft voor de schatkist van 740 miljoen euro op jaarbasis. Bovendien is het aantal studenten dat blijft de laatste jaren alleen maar toegenomen."

Internationale ervaring voor Nederlandse scholieren en studenten

Weima: "Om ook de Nederlandse scholieren en studenten voor te bereiden op een wereld die steeds internationaler wordt, is het belangrijk dat ze op jonge leeftijd al internationale en interculturele vaardigheden ontwikkelen. Wij vinden dat alle leerlingen en studenten het verdienen om internationale kennis en vaardigheden op te doen. In iedere fase van hun schoolloopbaan: in het primair en voortgezet onderwijs en in het beroeps- en hoger onderwijs."

In het primair en voortgezet onderwijs doen al steeds meer leerlingen zo'n internationale ervaring op. Dit doen ze door op uitwisseling te gaan en contact te leggen met andere scholen in Europa via eTwinning of via vroeg vreemdetalenonderwijs. Het eTwinning-programma bevordert samenwerking tussen scholen in Europa. Bijvoorbeeld via Skype wordt contact gelegd tussen leerlingen en docenten om kennis uit te wisselen en samen aan projecten en opdrachten te werken. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf groep 1 vreemdetalenonderwijs aanbieden. Bij de meeste scholen gaat het dan om Engels. Maar er zijn ook scholen die Duits, Frans of Spaans geven. "Kinderen jonger dan zeven jaar leren makkelijker een andere taal dan oudere kinderen", aldus Weima. "Daarnaast stimuleert het leren van meer talen de algemene taalontwikkeling. Bovendien worden kinderen meer internationaal bewust. Ze hebben er dus de rest van hun leven iets aan."

Internationaliseren in het beroepsonderwijs

Afgelopen jaren komt er ook steeds meer aandacht om ook mbo-leerlingen internationale ervaring op te laten doen. Weima: "Het mbo verschilt in aard en structuur van het hoger onderwijs, waar het opdoen van internationale ervaring bijvoorbeeld via een studie in het buitenland al veel gebruikelijker is. We gaan de komende tijd de stage en studiemogelijkheden voor mbo-studenten actief promoten en willen in de toekomst internationalisering ook verankeren in het curriculum van de mbo opleidingen."

Mobiliteit in het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs richt de aandacht zich de komende tijd op het bevorderen van inkomende en uitgaande studentenmobiliteit. "Vorig jaar is het Holland Scholarship van start gegaan", verduidelijkt Weima. "Dit is het nationale beurzenprogramma voor Nederlandse en internationale studenten. Het Holland Scholarship wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Per collegejaar worden 1.536 beurzen toegekend. EP-Nuffic heeft een adviserende rol in de uitvoering van het nieuwe beurzenprogramma. Wij verzorgen de informatievoorziening en promotie, coördineren het alumni-netwerk en organiseren evenementen."

Internationalisering en de arbeidsmarkt

De komende jaren wordt de verbinding versterkt tussen internationalisering in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Weima: "We richten onze expertise- en dienstenfunctie op de bijdrage van internationalisering aan de persoonlijke en professionele groei van leerlingen en studenten. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en geeft werkgevers de werknemers die ze zoeken. Specifieke competenties voor een internationaliserende arbeidsmarkt, zoals interculturele competenties en 21st century skills, staan in het kader van employability hoog op de agenda. Daarbij besteden we ook aandacht aan de internationalisering van een leven lang leren, volwasseneneducatie en bijscholing. Daarnaast brengen we met het bedrijfsleven de mogelijkheden in kaart om carrière te maken in Nederland. Centraal daarbij staat de vraag die bijvoorbeeld technische bedrijven nu en in de toekomst hebben naar internationale afgestudeerden. We nodigen bedrijven van harte uit om mee te denken hoe we de aansluiting van Nederlandse en internationale studenten zo goed mogelijk kunnen laten verlopen." n

"Kinderen jonger

dan zeven jaar leren makkelijker een andere taal dan oudere kinderen."

"De komende jaren wordt de verbinding versterkt tussen internationalisering in het onderwijs en de arbeidsmarkt. "

Over EP-Nuffic

EP-Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd, werkt EP-Nuffic aan haar missie: internationalising education. Als expert, dienstverlener, kenniscentrum en inspirator voor internationalisering van het onderwijs.

delen:

vallei Business nummer 3 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by