Highlights Rijk - Regio FoodValley bijeenkomst

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

regio foodvalley | bijeenkomsten

Op 21 juni heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen de  Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de regio FoodValley, met lagere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Het doel van de bijeenkomst was de samenwerking tussen Rijk en regio en regios onderling op drie specifieke themas, namelijk landbouwtransitie, voeding & gezondheid en kennisnetwerken te versterken. Het grote aantal deelnemers vanuit de regio gaf de interesse en betrokkenheid bij de genoemde themas goed weer.

Zowel rijk als regio hebben zin om deze opgave aan te pakken

Na een welkomstwoord van Edwin Ouwejan (regioambassadeur voor Oost vanuit de ministeries van EZK en LNV) en Gert Boeve (Regio Foodvalley) benoemde Anne-Charlotte Hoes (WUR Economics) de urgentie van een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Vanuit de vraag Wat geven wij mee voor per-spectief aan volgende generaties? noemde zij dat het voedselsysteem veel groter is dan de voedselketen en mede afhankelijk van het politieke en sociale systeem Vanuit het Rijk is een lange termijn visie en aanpak nodig.

De Inhoudelijke discussie vond plaats in de volgende werksessies:

Highlights LandbouwtransitieOnder leiding van Maarten Riemersma (Regio Foodvalley) en Hugo van Kasteel (LNV) is verdieping gegeven aan de themas landbouwtransitie, luchtkwaliteit veehouderij en toekomstgericht agro-ondernemerschap voor een duurzaam en gezond voedselsysteem. Daarmee is een stap gezet naar systeemverandering. Met het neerzetten van een living lab en regiodeal wordt de vervolgstap genomen. Maarten Riemersma: Vanuit de regio FoodValley hebben we de handschoen opgepakt om de uitstoot van fijnstof vanuit de veehouderij te verminderen. Met het volle besef dat het een klein deel is van een groter probleem. Daarnaast werd al snel duidelijk dat de tijd rijp is dat de regio FoodValley klaar is om in een grootschalige living lab integraal en multi-disciplinair de transitie van de landbouw een stap verder te brengen. We betrekken daarbij dan ook de uitstoot van meerdere schadelijke stoffen (onder andere methaan, ammoniak, endotoxine, etc.). Met daarbij eveneens de bedoeling om resultaten beschikbaar te maken voor heel Nederland.

Zowel Rijk als regio hebben zin om deze opgave aan te pakken en daar gaan we dan ook mee aan de slag!

Highlights Voedsel & Gezondheid

Onder leiding van Michiel Linskens (Provincie Utrecht) en Tim Verhoef (LNV) zijn cross-links besproken tussen voedsel en gezondheid met mogelijk nieuwe samenwerkingen. Centraal stonden de themas Voeding op maat, Gezondheid van mens en dier, Gezonde voedselkeuze en Veilige en snelle innovatie. Bij Voeding op maat kwam vooral het belang van voeding voor specifieke doelgroepen naar voren, in zowel zorg als preventie. Kansrijk is volgens de deelnemers de ver-binding en opschaling van bestaande initia-tieven. Om stappen te zetten op het snijvlak van gezondheid voor mens en dier, werd het belang van een ketenaanpak benoemd. Michiel Linskens: We hebben kansrijke initi-atieven over voedsel en gezondheid verrijkt en concreet gemaakt. Daarbij ook goed in beeld gebracht met wíe je samen wilt werken om resultaten te realiseren (zoals Sustainable Food Initiative en World Foodcenter). We gaan een klein team samenstellen met partijen die zich gemeld hebben (of alsnog

melden) en graag mee willen doen.

Highlights Kenniscluster en netwerken

Onder leiding van Guido Laman (Provincie Gelderland) en René Bok (EZK) is gesproken over mogelijkheden tot een versnelling van regio-overstijgende samenwerking voor transitieopgaven (met het langjarig ontwik-kelprogramma agrofood, het Sustainable Food Initiative, Eiwittransitie en het World Food Center).

Guido Laman: Van idee naar impact op het systeem komen blijkt een hele grote opgave! Het is een belangrijke rol van de overheid om de juiste samenwerkingsverbanden te initiëren. De regio vraagt het Rijk ook om het verzinnen van ideeën bij regionale partijen te leggen. Regionale partijen hebben dan de verantwoordelijkheid zich te verenigen om een gezamenlijk plaatje voor het Rijk te maken, dat meer impact zal hebben dan losse onderdelen. Wat de regio van het Rijk nodig heeft is dat het Rijk zich duidelijk uitspreekt voor een paar programmas, zodat daar meerdere jaren energie op ingezet kan wor-den en er een reële impact op het systeem kan worden verwacht.

Highlights Rijk - Regio Foodvalley bijeenkomst

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement