Living Lab Regio Foodvalley Circulair: Omdenken over grondstoffen

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

'Uiteindelijk zal de ontwikkeling van de circulaire economie iedere organisatie raken', aldus wethouder Marco Verloop.

Dat er iets moet gebeuren om het aanboren van eindige bronnen een halt toe te roepen kan nie-mand negeren, maar waar begin je en wie neemt het voortouw? Om ervoor te zorgen dat niet iedereen op elkaar blijft wachten en louter prioriteit blijft geven aan de dagelijkse routine tekenden de acht gemeen-ten in Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, elf ondernemers (waaronder de Rabobank) en diverse andere partijen op 13 februari jongst-leden een overeenkomst die de offici?le start van Living Lab Regio Foodvalley Circulair inluidt. "Onze regio schonk al veel aandacht aan duurzaamheid, zeker met het ambitieuze Veenendaalse programma 'Energieneutraal in 2035', dat met zich meebrengt dat we zorgvuldig met onze energie moeten omsprin-gen," zegt wethouder Marco Verloop van de gemeente Veenendaal, met onder andere milieu, duurzaam-heid en circulaire economie in zijn portefeuille. Hij behoort tot de kartrekkers van Living Lab Regio Foodvalley Circulair. "Nooit meer afval, dat vormt een speerpunt."

Best opvallend

Na een uitgebreide ori?ntatie op bestaande circulaire stromen in Regio Foodvalley richten de kwartierma-kers zich nu op de toekomst. Verloop: "De deelne-mende partijen brengen zowel uren als financi?le middelen in. Dat laatste mag best opvallend heten, want vaak zie je dat organisaties best iets inhou-delijk willen ondersteunen, zolang er maar geen geld aan te pas hoeft te komen. In dit geval blijken ze dus overtuigd van het belang voor hun eigen situatie en voor de maatschappij algemeen. Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een netwerk van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, dat een aantal heldere doelstellingen heeft geformu-leerd: samenwerking op gang brengen, organisaties inspireren die nog niet meteen aanhaken en kennis en ervaring uitwisselen. Dat laatste gebeurt in Living Labs, zeg maar werkplaatsen die zich op een bepaald

thema gaan toespitsen, waarin theorie en praktijk elkaar ontmoeten en elkaar verrijken. Ze vormen een klimaat voor innovatie en experimenten."

Geld verdienen

Living Lab Regio Foodvalley Circulair wil slagen maken. "Het streven luidt om ervoor te zorgen dat in 2023 vijftig procent van de huidige afvalstromen een herbestemming vindt en dat we daaruit zo veel moge-lijk waarde cre?ren," vertelt Verloop. "Daarbij willen we het gebruik van niet-hernieuwbare en primaire grondstoffen tot een minimum beperken en innovatie stimuleren, die bij een groot aantal bedrijven de basis legt voor een circulair businessmodel en nieuwe arbeidsplaatsen genereert. Voor ondernemers ligt hier namelijk niet alleen de kans om te verduurzamen en enkele treden op de MVO-ladder te klimmen, maar ook om geld te verdienen aan nieuwe vindingen. Er liggen economische perspectieven, met mogelijkhe-den om je concurrentiepositie te verstevigen. Door te innoveren word je in de toekomst niet voorbijgelopen en kun je zelfs een voortrekkersrol aannemen. Die ambitie hebben we als Regio Foodvalley sowieso als het gaat om de ontwikkeling van de circulaire economie, vandaar dat overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven nu samen optrekken. Dat maakt het voor ondernemingen en opleidingen interessant om zich hier te vestigen, met als gevolg dat mensen hier graag willen wonen en werken. Het zal de regio dus versterken, naast het maatschappelijk belang."

De aarde schenkt ons grondstoffen, maar niet oneindig. Voordat de toenemende schaarste de wereld echt voor problemen stelt, moeten we maatregelen treffen en wel in de vorm van verregaand hergebruik. Dat raakt iedere organisatie, daarom hebben overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het opstarten van het innovatieve Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

Omdenken over grondstoffen

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Gemeente Veenendaal Circulaire economie

Tekst: Aart van der Hagen

'Ten aanzien van Cirkelstad hebben we de intentie om dit uit te bouwen tot Cirkelregio Foodvalley'

Circulaire economie Gemeente Veenendaal

Neus stoten

De initiatiefnemers realiseren zich dat Living Lab Regio Foodvalley Circulair alleen succes kan boe-ken wanneer het qua structuur en inhoud behap-baar is voor (potenti?le partners). Verloop: "We beginnen met kleinschalige projecten, die ruimte bieden om te experimenteren en je neus te stoten. Innovatie kenmerkt zich immers door het feit dat het soms mislukt. In dit geval blijft de schade dan beperkt en levert het waardevolle leermomenten op. De kleinschaligheid zal er bovendien voor zor-gen dat bedrijven een lage drempel ervaren om mee te doen, samen met het feit dat we hebben gekozen voor een lichte en eenvoudige structuur. Er is een Circulaire Raad, een dagelijks bestuur onder de naam 'Versnellingskamer' en daaronder vallen de zes Living Labs oftewel werkplaatsen, met de thema's agro en food, industrie, mobiliteit, bouw, verkenning circulair in beleid en circulair inkopen. Dat laatste wordt ??n van de speerpun-ten voor de acht gemeenten in Regio Foodvalley."

Cirkelstad

Binnen het thema bouw draait reeds een pro-ject, namelijk Cirkelstad, ge?nitieerd door de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en de gemeente Veenendaal. "Samen met scho-len, aannemers, architecten en andere partijen onderzoeken we de mogelijkheden om bij het slopen van gebouwen materialen te herge-bruiken. Tegelijkertijd moet daarover worden nagedacht in de nieuwbouwfase. Er ontstaat een platform om informatie te delen, met aan de ene kant onderwijsinstellingen als kennisloket en aan de andere kant bedrijven met hun praktijkerva-ringen. Wanneer studenten aan de slag gaan met stageopdrachten, snijdt het mes aan twee kanten: het onderwijs zal beter aansluiting vinden bij het bedrijfsleven en ondernemingen hoeven geen

'We stellen ons ten doel om hen te inspireren met voorbeelden'

duur bureau in te schakelen voor onderzoek, bovendien schuilen in de jonge professionals misschien toekomstige werknemers. Ten aanzien van Cirkelstad hebben we de intentie om dit uit te bouwen tot Cirkelregio Foodvalley."

Aansluiten

Het bewustzijn moet groeien, maar het herge-bruik van grondstoffen en het stap voor stap terugdringen van de afvalstroom tot nul raakt uiteindelijk alle organisaties. "Iedere onderne-ming of instelling die wil meedenken over een duurzame toekomst met economische kansen kan zich bij Living Lab Regio Foodvalley Circulair aansluiten, op drie verschillende niveaus," aldus wethouder Verloop. "De founders zijn degenen die op 13 februari hun handtekening hebben ge-zet; zij kijken over de grenzen van hun organisatie heen naar de materie, met dus een maatschap-pelijke invalshoek. In de Living Labs werken ze samen met de partners oftewel bedrijven die de circulaire economie in hun eigen business willen integreren en graag kennis en ervaring inbrengen. In de werkplaatsen liggen volop mogelijkheden om informatie uit te wisselen en elkaars cases te behandelen, desgewenst ondersteund met proe-ven in de praktijk. De laatste categorie betreft de aspirant-leden, die graag eerst nog verkennen en de ontwikkelingen op afstand volgen. We stellen ons ten doel om hen te inspireren met voorbeel-den. Uiteindelijk zal de ontwikkeling van de cir-culaire economie iedere organisatie raken en dat gebeurt sneller dan sommigen misschien denken, zeker nu Regio Foodvalley een voortrekkersrol op dit gebied gaat spelen."

www.regiofoodvalleycirculair.nl

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement