Column Van der Kooij Clean Technologies

Magazines | Vallei Business nummer 1 2019

Van der Kooij Clean Technologies column

Partner

Ja, sinds 13 februari ben ik partner. Op het slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge 2018 van de RabobankVallei en Rijn en Gelderse Vallei heb ik in Ede de 'Samenwerkingsovereenkomst Regio Foodvalley Circulair' getekend. Met andere ondernemers, overheid en onderwijs-/ onderzoeksinstellingen in de FoodValley gaan we de komende vier jaar samenwerken als 'Living Lab Regio Foodvalley Circulair'. En nu ben ik, namens Van der Kooij Clean Technologies, dus een heuse partner in een Living Lab.

Alle ondertekenaars helpen mee deze doelen te bereiken:

Zorgen voor duurzaam gebruik van grondstoffen

Zorgen voor meer concurrerend vermogen van ondernemers in de regio

Versterken van innovatieve kennis in de regio

En als partner ik nu dus ook. Gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. We zijn er al mee bezig, toen het woord 'circulair' nog niet bestond. Onderstaand heb ik kort wat voorbeelden beschreven waar we sinds de laatste paar jaar bij betrok-ken zijn. Het zou mooi zijn als u zich daarin herkent of zou willen aanhaken. Dan komen we verder.

Bakstenen uit restmaterialen

Een voorbeeld is bakstenen uit restmaterialen. Met steenfabriek Zilverschoon Randwijk hebben we een baksteen ontwikkeld die voor ongeveer de helft bestaat uit minerale restmaterialen. Zo hebben we bakstenen uit baggerslib, boorspoeling uit de gasexploratie en uit residuen van afvalverbrandingsinstallaties gepro-duceerd. De stenen zien er prachtig uit en voldoen fysisch en chemisch aan de gangbare eisen.

BIO-RAFFINAGE

Raffinage van maaisels van watergangen en wegbermen tot industri?le grond-stoffen is een ander voorbeeld. Met diverse bedrijven en waterschappen hebben we praktijkproeven uitgevoerd om eiwitten en vezels voor papier, karton en composieten te maken. Meststoffen en brandstoffen zijn ook mogelijk. Het bijzon-dere is dat u op deze manier kringlopen kort houdt. Wat nabij groeit, wordt weer hoogwaardige grondstof.

Groengas uit rioolwater en mest

Productie van groengas uit rioolwater en mest is een ander voorbeeld. Groengas is zodanig zuiver biogas, dat dit direct ingevoerd kan worden in het gasnet, dus zon-der verdere gaszuivering. Rioolwater en mest hebben we genoeg in de FoodValley. Met andere bedrijven en overheid bereiden we in Drenthe een project voor om op kleine schaal rioolwater met innovatieve technologie direct tot groengas te vergisten, zuiver fosfaat terug te winnen en het groengas in het aardgasnet te bren-gen. We werken hierin samen met waterschappen, gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders.

ASFALT UIT HOUT

Vergroening van de chemische industrie is het laatste voorbeeld. Via de stich-ting Biobased Delta leid ik een programma om een raffinaderij te realiseren die suikers, ethanol en lignine uit hout, in plaats van olie, produceert. Lignine is een natuurlijke bestanddeel van vezels en geeft een plant zijn stevigheid. Een boom blijft daardoor staan. Eigenlijk is lignine een natuurlijke bio-plastic. Lignine blijkt een goede vervanger te zijn van bitumen in asfalt. Bij de WUR in Wageningen zijn al proefvakken in een fietspad aangelegd. Elders, in Zeeland en Noord-Brabant, liggen al wegvakken. Tijd dus om dit ook in onze regio te gaan realiseren.

Zie hier een greep van projecten die in de circulaire economie passen. Het lijken me mooie kansen voor gemeenten, waterschappen, bedrijven, GWW- en bouw-sector om circulair te gaan werken. En dat doe je samen. Ge?nteresseerd?

Aldert van der Kooij

Van der Kooij Clean Technologies

E: aldert@vanderkooijct.nl

M: 0629098245

delen:

Vallei Business nummer 1 2019

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement