Innovatiemonitor jaagt ontwikkelingen aan

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Innovatiemonitor jaagt ontwikkelingen aan

De innovatiemonitor Foodvalley biedt inzicht in nieuwe ontwikkelingen in de regio en brengt ondernemers en kennisinstituten bij elkaar. De regio heeft veel te bieden en door betere samenwerking worden kansen beter benut. De innovatiemonitor werd ontwikkeld door onderzoekers van Wageningen University & Research en de Christelijke Hogeschool Ede.

Tekst: Marlies Dinjens

Tijdens de CompanyDay van de Wageningen UR op 27 september jl. overhandigden de samenstellers het eerste exemplaar aan Rene Verhulst, voorzitter van de Triple Helix regio Foodvalley en burgemeester van Ede, Gerke Zalk, voorzitter van de koepel van bedrijvenkringen en Peter Pors, bestuurslid van VNO-NCW Valleiregio. Vallei Business sprak met de onderzoekers en met de bestuurders over het nut en de noodzaak van deze innovatiemonitor.

Innovatiemotor. Zo noemt burgemeester Verhulst van Ede de innovatiemonitor Foodvalley liever. De monitor moet natuurlijk inzicht bieden in het innovatieve karakter van de Foodvalley en best practices van innovatie omschrijven, maar ook deze nieuwe ontwikkelingen aanjagen. “De samenwerking van ondernemers onderling is belangrijk en ook met kennisinstituten, zoals Wageningen University & Research (WUR).”

Bedrijven kunnen elkaar versterken, stelt Verhulst. “Het ene bedrijf doet het vervoer van een product, een ander de marketing of de ict. Studenten van WUR of mbo-scholen hebben op hun beurt soms geen goed beeld van wat er zich afspeelt in de regio. Door middel van stageplaatsen kan dit verbeteren. In deze regio werken we aan steeds belangrijkere vraagstukken, zoals de circulaire economie. Een bijzonder initiatief op het gebied van samenwerking is het World Food Center (WFC) in Ede.” In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar door onder andere het delen van hun kennis. Bezoekers ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. Het WFC komt op het zuidelijk deel van de Mauritskazerne. In 2021 staat de opening voor het publiek gepland.

Zaklantaarn in de regio
De Regio FoodValley is dit jaar gestart met de innovatiemonitor om meer inzicht te krijgen wat betreft innovaties die in deze regio plaatsvinden. Samen met ondernemers is dit online platform opgezet. Naast het monitoren van innovaties biedt het ook een platform om ondernemers met elkaar te verbinden. Het gebied kent ruim 30.000 bedrijfsvestigingen met totaal ongeveer175.000 arbeidsplaatsen. Hiervan zijn acht sectoren van belang voor innovatie: Bouw, Creatieve industrie, Energie- en milieutechnologie, Food, ICT, Metaal, Overige Industrie en Transport enLogistiek. Samen omvatten deze sectoren bijna 40 procent van alle arbeidsplaatsen in de regio. Vooral binnen de bouw en de creatieve industrie is er veel lokale samenwerking bij innovatie. In de overige industrie en de transport en logistiek wordt veel samengewerkt met andere sectoren in de regio.
Onderzoeker Wim de Haas van WUR stelt dat de monitor gebruikt moet worden als ‘zaklantaarn’ om belangrijke onderwerpen in de regio te belichten. Hij werkte aan de samenstelling van de innovatiemonitor. “Daarbij hebben we uiteraard gebruikt maakt van cijfers en statistische gegevens, maar ook van interviews met ondernemers. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat circulaire economie een belangrijke thema is dat aandacht verdient en dat ze nog niet goed hun weg weten in het aanvragen van subsidies.” Met de organisatie van de Company Day deed WUR onlangs weer een stap in de richting van het bedrijfsleven. “Alle partijen moeten zich inzetten om nader tot elkaar te komen. Als wij vanuit de WUR een lezing organiseren komt er een handvol ondernemers op af. Dat werkt niet. En als een ondernemer een acute vraag heeft over de ontwikkeling van een product, antwoordt een onderzoeker van WUR weer dat hij eerst een opdracht wil en dat het onderzoek over een halfjaar klaar is.” Persoonlijk contact is daarom erg belangrijk om partijen bij elkaar te brengen. “De innovatiemonitor is onderdeel van de activiteiten om het innovatie-ecosysteem mogelijk te maken.”
Dit beaamt ook Henk Kievit, lector Dienstbaar Organiseren van de Christelijke Hogeschool Ede. “Het is interessant om via de innovatiemonitor te werken aan het organiseren van een innovatief ecosystem, dat dienstbaar is aan de regionale, circulaire economie. Innovatie is de groeiadem van het bedrijfsleven en daarmee het hele omliggende ecosysteem, dat de Triple Helix Regio FoodValley omvat.”

Handschoen oppakken
Voor Peter Pors is die samenwerking ook erg belangrijk. Namens VNO-NCW nam hij de innovatiemonitor in ontvangst en zelf heeft hij een communicatie en adviesbureau in de regio. “De monitor gaat over ons en is mét ons gemaakt. De ondernemers trekken de kar en de overheid faciliteert waar nodig.”
Een heel mooi voorbeeld van een innovatie uit de regio vindt hij het Warmtenet in Ede. Al 18.000 woningen in de stad ontvangen groene warmte in plaats van aardgas. Deze groene warmte wordt opgewekt door twee Edese bio-energie installaties. Aangesloten huishoudens bijvoorbeeld, besparen met groene warmte direct 85 procent op hun CO2-uitstoot. “Ook afvalwarmte van ondernemers wordt teruggepompt in dit netwerk. Een heel mooi initiatief. De innovatiemonitor kan andere bedrijven stimuleren om ook vernieuwend aan de slag te gaan: pak de handschoen op.”
De Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) heeft als inzet lokale en regionale samenwerking te bevorderen op thema’s die van belang zijn voor een sterke regio, waaronder digitalisering, duurzaamheid, circulaire economie. De FOV werkt daarmee op diverse terreinen aan een goede verbinding met de WUR, waar ook met andere opleidings- en kennis instituten als CHE, Aeres en ROC, stelt Gerke van Zalk, voorzitter van de FOV. “Wij organiseren samen met VNO-NCW en de WUR in april 2019 een regionale MKB-bijeenkomst in het teken van circulaire economie. Hierbij wordt het thema vanuit diverse perspectieven aangekaart. Daarnaast haakt de FOV aan bij een initiatief van de WUR, geheten Campus Connect. Hierin wordt per thema aandacht besteed aan innovatieve ideeën.”
De innovatiemonitor is een goed begin. Meten is weten, maar vanuit het oogpunt van statistiek is één meting geen meting. Het is goed om de komende jaren voldoende data en statistieken over de regio te genereren om daarmee de ontwikkelingen, innovaties, maar ook aandachtspunten als welzijn, gezondheid en leefbaarheid mee te besturen en te beïnvloeden”, zegt Van Zalk. De innovatiemonitor is inderdaad een goede eerste stap in de richting. De meerwaarde zal vooral blijken als deze een aantal jaar wordt herhaald en erin slaagt een rol te spelen in diverse activiteiten om innovaties te bevorderen. De Haas van WUR: “Na een paar jaar kun je echt de positieve of negatieve effecten meten en kunnen je zeggen: ja het werkt echt.”

Ik hecht waarde aan deze monitor omdat het de aandacht richt op datgene dat zo van belang is voor de regio FoodValley: innovatie. Als we er niet gericht aandacht aan besteden, zien we het vaak niet. De monitor kan ondernemers inspireren meer bezig te zijn met innovatie en hulp te zoeken bij collega-bedrijven in de regio"
Joost Straat, Innax

CHE
Henk Kievit en Bertineke Boon zijn als lector respectievelijk onderzoeker verbonden aan het 
lectoraat Mens & Organisatie aan de CHE. Zij onderzoeken de rol van innovatie in regio's als Foodvalley. Hoe organiseer je concrete samenwerking in cross-sectorale
innovatie die dienstbaar is aan en zorgt voor impact op de circulaire economie? Dit is de brandstof van vandaag in het bedrijfsleven voor de groei van morgen.  Vanuit deze visie werkte het lectoraat mee aan de Innovatiemonitor Regio Foodvalley.


Voor meer informatie:
www.regiofoodvalley.nl/projecten/innovatiemonitor/


Voor de video over de innovatiemonitor ga naar:
https://youtu.be/jFXve5b-uBgF

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by