Klimaatslimme landbouw draagt bij aan MVO

Magazines | Vallei Business nummer 5 2018

Klimaatslim ondernemen sluit direct aan op een van de drie ps van maatschappelijk verantwoord onder-nemen: people, planet en profit. Het onderzoek van Wageningen University & Research naar klimaat slimme landbouw helpt bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Tekst: Liza van Kapel

Klimaatvraagstuk voor voedselproductie
Voedselproductie zit in een lastig parket: landbouw draagt door uitstoot van broei-kasgassen bij aan klimaatverandering, maar voedselproductie wordt tegelijkertijd door klimaatverandering ook in gevaar gebracht. Dat terwijl met de bevolkingsgroei de vraag naar voedsel alleen maar toeneemt.

Klimaatslimme landbouw heeft als doel om aan deze vraag te voldoen, en tegelijkertijd klimaatdoelen te halen. Dit wordt gedaan door wetenschap en praktijk te combineren om tot oplossingen te komen. Denk hierbij aan de ene kant het ontwikkelen van voed-selproductiemethoden en gewassen die zijn aangepast aan de veranderende klimatologi-sche omstandigheden, en aan de andere kant de impact van de landbouw op het klimaat te verminderen.

Om landbouw aan te passen aan klimaat-verandering is op grote schaal een transitie nodig van het huidige lineaire systeem naar een klimaatslim circulair voedingssysteem, ook wel bekend als kringlooplandbouw. Essentieel voor kringlooplandbouw is het slim aan elkaar knopen van alle productie tot een integraal landbouwsysteem. De kring-looplandbouw draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.

Wat zijn de opties voor lokale bedrijven?
Kringlooplandbouw en klimaatslimme land-bouw zijn niet alleen grootschalige proces-sen, ook individuele bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Zo zijn er mogelijkheden om voedselproductie te verhogen, maar wel tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van voedsel en de impact van dierlijke productie op het klimaat te verminderen. Er zijn ook toegepaste mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het gebruik van alternatieve vormen van eiwitproductie of manieren om lokaal de bodemgezondheid te optimaliseren. Dit soort oplossingen combineren wetenschappelijke en praktische kennis en werden uitvoerig besproken en aangevuld op 27 september tijdens de Company Day: Future Perspective.

De jubileumperiode van WUR en de daarbij horende activiteiten zijn nu afgerond, maar dat betekent niet dat dat ook geldt voor de samenwerking tussen de WUR en het bedrijfsleven. Van veel activiteiten zoals de Company Day en de verschillende symposia is materiaal beschikbaar over de uitkomsten en mogelijkheden tot contact voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.

Voor meer informatie kijk op

www.wur.nl/100years.

Dit jaar bestaat Wageningen University &

Research 100 jaar. In deze eeuw heeft de organi-satie zich als wereldwijde expert bewezen in het domein van leven, gezondheid en voedselpro-ductie. Door de unieke combinatie van onderwijs en onderzoek heeft de organisatie bijgedragen aan de kwaliteit van leven. Ook in de toekomst willen wij de missie van onze organisatie voort blijven zetten. To explore the potential of nature to improve the quality of life.

Ons jubileumprogramma is inmiddels afgerond en was geclusterd rondom de inhoudelijke the-mas Life, Food en Earth, in drie opeenvol-gende periodes. Tijdens de eerste periode stond het thema Life centraal en hebben we middels

vele evenementen en activiteiten laten zien hoe wij op zoek zijn naar de onvatbare definitie van Leven. De aftrap hiervan vond plaats tijdens de Dies Natalis op 9 maart 2018. Deze feestelijke dag werd gewijd aan de kern van ons werk: Het leven ontrafelen: wijsheid en verwondering. Medio mei vond de overgang plaats naar het thema Food. Daarin werden vraagstukken, trends en innovaties in de gehele voedselketen geschetst. Tijdens de laatste periode van het jubileumpro-gramma, waarin het thema Earth centraal stond, richtten we onze blik op de toekomst van de aarde. Het onderzoek en de bijdrage van WUR aan kennis over systemen op aarde, zowel op het land als in het water en de atmosfeer, werden op fascinerende wijze belicht.

Bij alle drie de themas werd duidelijk dat in de toekomst connecties en samenwerkingsverban-den onmisbaar zijn: tussen universiteit, overhe-den, en bedrijven op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Zo werken we samen aan de verbetering van de quality of life.

delen:

Vallei Business nummer 5 2018

» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by